logo samendordt

Samen gaan voor jongeren!

Over Jong Dordt

Jong Dordt is een van de initiatieven van Samen Dordt. Samen Dordt is een organisatie voor sociaal werk op het eiland van Dordt. De stichting zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten en een inclusieve samenleving. Onder de koepel van Samen Dordt geeft Jong Dordt invulling aan preventief jongerenwerk op het eiland van Dordrecht.

Laagdrempelig
Jong Dordt biedt een laagdrempelige basisvoorziening met preventieve functie. Jongerenwerkers en vrijwilligers leggen contact met jongeren in hun leefwereld, bieden ontwikkelingskansen, signaleren vroegtijdig ondersteuningsbehoeften en verwijzen door als specialistische hulp nodig blijkt. Hierbij werkt het jongerenwerk samen met ouders, scholen, politie, hulpverlening en de buurt.

Doelgroep
Jong Dordt zet zich in voor jongeren in de leeftijdscategorie van 10 tot en met 23 jaar. Het is algemeen bekend dat de doelgroep behoefte heeft aan ondersteuning om het gewone leven (weer) goed op de rit te krijgen. Maar hoe komen jongeren aan die ondersteuning? We hebben ervaren dat de weg ernaartoe vaak niet tijdig gevonden wordt of de hulp tekortschiet. Daarom gaat Jong Dordt naar jongeren toe.

Jongerenwerkers
Bevoegde en bekwame jongerenwerkers leggen contact met jongeren binnen de leefwereld van de jongeren, ze bieden ontwikkelingskansen, ze signaleren vroegtijdige ondersteuningsbehoeften en ze kunnen doorverwijzen als specialistische hulp nodig is. Jong Dordt werkt samen met ouders, scholen, politie en met hulpverlening in de buurt. Zo voorkomen we dat hulp te laat of te versnipperd wordt aangeboden.

Samenwerking
Jong Dordt is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Youth for Christ en Stichting Dordt Integraal. Gezamenlijk is besloten om invulling te geven aan integraal jongerenwerk op het eiland van Dordrecht. Het welzijnswerk krijgt vorm onder de koepel van Samen Dordt.

We bieden jongeren tussen de 10 en 23 jaar de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op fysiek, sociaal, emotioneel en geestelijk vlak. Indien nodig behartigen jongerenwerkers hun belangen en geven ze grenzen aan. Jong Dordt begeleidt jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap en biedt mogelijkheden voor het vinden van een positief en reëel toekomstperspectief zoals stage, werk of een opleiding. Met elkaar wordt er gezocht naar kansen die er zijn.

Het jongerenwerk draagt bij aan het verstevigen van het pedagogisch klimaat en de sociale cohesie in een buurt. De ouders voelen zich ook betrokken bij het werk van Jong Dordt en mede daardoor groeit de sociale cohesie. Door de inzet van jongerenwerk neemt de kans toe dat jongeren zich nu en in de toekomst inzetten voor hun omgeving.

Ons jongerenwerk heeft een preventieve functie. Het draagt onder andere bij aan het voorkomen van criminaliteit, radicalisering en schooluitval. Bovendien pakken jongerenwerkers de ondersteuningsvraag van jongeren op een laagdrempelige manier op, waardoor zorg van andere instanties niet altijd noodzakelijk is. Ons jongerenwerk biedt de mogelijkheid tot het afbouwen van hulp en biedt ondersteuning bij het oppakken van het gewone leven na moeilijke periodes.

Kernteam

Jong Dordt heeft een kernteam. De begeleiding van het kernteam is in handen van coördinerend jongerenwerker Henry Schutte. Daarnaast is er in elke wijk een team van vrijwilligers dat met Henry zorgt voor de uitvoering van het jongerenwerk.

De directeur-bestuurder van Samen Dordt is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van Jong Dordt.

We willen een veilige plek bieden aan de Dordtse jeugd. Iedereen is welkom. En dan bedoel ik echt iedereen! Moslim, christen, gelovig, ongelovig, homo, hetero, arm, rijk, noem maar op.

Henry Schutte, coördinerend jongerenwerker

Stakeholders

Jong Dordt zoekt in de verschillende projecten (al naar gelang de situatie daar om vraagt en het bijdraagt aan de realisatie van onze doelstelling) de samenwerking verschillende stakeholders. Uitgangspunt is dat ieder bijdraagt in zijn eigen rol en met zijn eigen expertise. Voorbeelden van stakeholders zijn:

 • Wijkagenten
 • Buurtwerk
 • Regulier jongerenwerk
 • Ouders en opvoeders
 • Politie en handhaving
 • Het Sociale Wijkteam
 • Hulpverleningsorganisaties
 • Scholen
 • Culturele en sportinstellingen
 • Kerken en moskeeën


Deze lijst met stakeholders is niet uitputtend. Kenmerkend is dat we de verbinding zoeken. De jongerenwerker is de coördinerende spil in het leggen van verbindingen. We signaleren en verwijzen naar passend hulpaanbod of we schakelen passende stakeholders in. Verder houden we elkaar op de hoogte van situaties die relevant zijn. Over de rolverdeling gaan we met elkaar in gesprek.

Locaties jongerenbus Jong Dordt

De jongerenbus van Youth For Christ wordt inmiddels op meerdere plekken in de stad ingezet. Elke dinsdagavond op De Staart, elke woensdagmiddag in de binnenstad en elke vrijdagmiddag bij Crownpoint aan de Spuiboulevard. 

Hieronder de exacte locaties en tijdstippen::

 • Dinsdag      19-21u:  Voor het buurtcentrum Staartlicht, Maasstraat, op De Staart 
 • Woensdag 14-18u:  Houthavenplein, de Lijnbaan
 • Vrijdag: bij  14-17u:  Crownpoint, Spuiboulevard 

Locatie Lijnbaan
Houthavenplein, Dordrecht

Locatie de Staart
Wijkcentrum Staart-West
Maasstraat 25, Dordrecht

Locatie Crownpoint
Spuiboulevard 346
Jacob Marisstraat 70, Dordrecht