logo-samendordt.png

Wij staan voor je klaar!

Over Hulplijn Dordt

De Hulplijn Dordt is een structurele voortzetting van de coronahulplijn die is in maart 2020 in het leven werd geroepen onder de vlag van Licht voor Dordt. De samenwerking die onder druk van de coronacrisis ontstond, bleek zo effectief, dat de verschillende organisaties besloten door te gaan met een gezamenlijke hulplijn. In februari 2021 ging de coronahulplijn officieel over in Hulplijn Dordt. De Hulplijn Dordt brengt hulpvragers in contact met hulpbieders, zodat laagdrempelige ondersteuning kan worden geboden in de thuissituatie.

Primair vervult de stichting een portaalfunctie. De hulplijn behandeld inkomende hulpvragen en kan als zodanig worden gezien als dé gezamenlijke voordeur van het sociale domein in Dordrecht. Voor het brede spectrum van sociaalmaatschappelijke hulpverlening is de hulplijn hét aangewezen loket.

De hulplijn zorgt ervoor dat hulpvragen die bij het portaal binnenkomen zo efficiënt en effectief mogelijk worden doorverwezen naar de meest geschikte formele of informele hulpverlener of hulporganisatie. Wij vinden het belangrijk dat hulpvragers passende ondersteuning krijgen vanuit een integrale benadering en één visie op het sociaal domein.

Als netwerkorganisatie legt de hulplijn de verbinding tussen de zogenoemde doorverwijzers enerzijds en hulpverleners anderzijds. Doorverwijzers kunnen namens hun cliënten hulp aanvragen bij de hulplijn. Hulpverlenende organisaties ontvangen op hun beurt die hulpvragen die passen bij het hulpaanbod van hun organisatie.

Missie & Visie

De Hulplijn Dordt heeft als doel om Dordtse individuen, huishoudens en groepen met een hulpvraag eenvoudig en snel in contact te brengen met de meest geschikte formele of informele hulpverlener of hulporganisatie.

De hulplijn heeft als visie een Dordtse samenleving waar voor iedereen plaats is; waar iedereen tot bloei kan komen en haar/zijn talenten kan inzetten. We streven naar een inclusieve samenleving zonder uitsluiting van mensen.

De hulplijn tracht haar doel te bereiken door het creëren en efficiënt beheren van één makkelijk te vinden loket, waar informele hulpvragen kunnen worden ingediend en van waaruit deze worden doorverwezen.

We moedigen mensen in eerste instantie aan om via hun eigen sociaal netwerk en met eigen financiële middelen hulp in te schakelen. Hiermee bevorderen we de zelf- en samenredzaamheid. Zijn het eigen sociaal netwerk en/of de financiële middelen van de hulpvrager niet toereikend, dan neemt de hulplijn de hulpvraag in behandeling.

Bestuur

Het bestuur van de Hulplijn Dordt wordt gevormd door de drie stichtingen die samen het initiatief namen voor de coronahulplijn:

  • HipHelpt Dordt | st. Samen Dordt
  • Netwerk Dordtse Helden
  • St. Present Dordrecht Papendrecht

ANBI informatie

De Hulplijn Dordt is geregistreerd als organisatie voor overige belangenbehartiging in Dordrecht.

RSIN-nummer: 861797449
KvK-nummer: 80779662
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Hulplijn Dordt
Statutaire zetel: gemeente Dordrecht
Datum akte van oprichting: 03-11-2020
Activiteiten SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging

Een eenvoudig te vinden loket voor iedere Dordtenaar; een gezamenlijke voordeur voor de rijke diversiteit aan hulpinitiatieven; bundeling van krachten met behoud van eigenheid – dat is Hulplijn Dordt.

Wiebe van Horssen, bestuurder Samen Dordt