roos logo samen dordt

Voor de bloei van de stad!

Missie, visie en doelstellingen

Over Samen Dordt

Onze naam geeft weer waar we voor staan: samen zetten we ons in voor de bloei van de stad Dordt. Samen zit in ons DNA. We werken als netwerkorganisatie met alle relevante actoren binnen het sociale domein en maken gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Door samenwerken en doorverwijzen kunnen we veel betekenen voor de Dordtenaar. Dat is waar het ons om gaat; samen een duurzaam verschil maken. Samenwerken doen we zeker ook met de doelgroep. We bevorderen zelfredzaam, verbindend en participerend burgerschap. Want alleen samen zijn we Dordt.

Schapenkoppen
Bij het ontwerp van ons logo hebben we onderzocht wat écht Dordts is. Naast de Dordtse kleuren komt men al snel uit op het Dordtse schaap. ‘Dordtse schapenkoppen’ is een benaming die onder alle lagen van de bevolking bekend is en waar men zich bij thuis voelt. Hiervan uitgaande is de gestileerde vorm van de ‘Dordtse schaap’ gebruikt. De vier schapenkoppen samen vormen een bloem, die gekanteld het hartvormige Hugenotenkruis in zich heeft. Zo laat de bloem zien dat de stedelingen zullen bloeien. In samenwerking. Vanuit het kruis als symbool van naastenliefde.

Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten en een inclusieve samenleving middels praktische hulpinitiatieven vanuit een samenwerkend netwerk gedreven door naastenliefde.
We bevorderen zelfredzaam, verbindend en participerend burgerschap vanuit het leggen van relaties en dragen bij aan de vindbaarheid van dienstverlening en voorzieningen.

Samen Dordt streeft naar een samenleving waarin mensen en gemeenschappen tot duurzame bloei komen dankzij diaconale initiatieven met een preventief en transformatief karakter. Waarbij oog hebben voor elkaar en een helpende hand bieden aan mensen die achterop dreigen te raken, kenmerkend is voor het samen leven in Dordt.

 • Het bevorderen van de diaconale presentie vanuit een samenwerkend netwerk van christenen en leden van lokale geloofsgemeenschappen tezamen met allen die de kernwaarden van de stichting onderschrijven.
 • Het initiëren en implementeren van diaconale initiatieven die gericht zijn op het bieden van praktische hulp, het creëren van een sociaal vangnet en het verlenen van preventieve zorg.
 • Het functioneren als een netwerkorganisatie (diaconaal platform) die de verbinding legt en de samenwerking zoekt met alle relevante actoren binnen het sociale domein.
 • Het middels training, advies en toerusting bevorderen van de deskundigheid inzake de diaconale presentie onder alle betrokkenen uit het samenwerkend netwerk van christenen en leden van lokale geloofsgemeenschappen.
 • Het instellen van Kernteams (organisatorische eenheden) die aan de bovengenoemde doelstellingen vorm en gestalte geven.
 • En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Samen Dordt heeft een christelijke identiteit en werkt vanuit Bijbelse motivatie en inspiratie. De volgende kernwaarden zijn leidend in ons werk en bepalend voor ons beleid.

 • Transformatie (wij zetten ons in voor structurele verandering in het leven van kwetsbare stadsgenoten)
 • Inclusiviteit (wij werken zonder uitsluiting van mensen en zien ieder individu als gelijkwaardig én uniek)
 • Dienstbaarheid (wij zijn dienstbaar aan de stad en haar inwoners vanuit respect voor onze medemens en naastenliefde)
 • Duurzaamheid (wij ondersteunen stadsgenoten in het zetten van duurzame stappen naar een menswaardig bestaan)
 • Samenwerking (wij streven naar een optimale samenwerking met alle relevante actoren binnen het sociale domein)
 • Perspectief (wij werken aan meervoudig herstel van relaties en geloven in een hoopvolle toekomst voor iedere Dordtenaar)

Bestuur en organisatie

Betrokkenheid en transparantie, alsook bestuurlijke daadkracht en effectiviteit, vinden we belangrijk. Daar hebben wij onze organisatiestructuur dan ook naar ingericht. De Stichting Samen Dordt is een organisatie voor lokaal welzijnswerk en wordt bestuurd door de Stichting Dordt Integraal. Deze Stichting heeft als taak het besturen van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) op het eiland van Dordrecht die een missionaire of diaconale doelstelling nastreven.

Organen
De Stichting Dordt Integraal kent de volgende organen die worden ingezet in het besturen van de Stichting Samen Dordt:

 • Raad van Toezicht
 • Stichtingsraad
 • Bestuur


De Stichting Samen Dordt kent als bestuur de Stichting Dordt Integraal. Daarnaast kent de Stichting Samen Dordt de volgende organen:

 • Stuurgroep
 • Kernteams


Organogram Samen Dordt
Bij Samen Dordt staat het uitvoerende werk van de kernteams bovenaan. De overige organen zijn dienstbaar aan het welzijnswerk. Hieronder wordt de bestuursstructuur in een organogram weergegeven.

Van oudsher is de kerk een helper voor wie geen helper heeft. Door als kerken samen op te trekken hopen we ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor staat.

Elly van Wenum, directeur Samen Dordt

Mensen

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie en ondersteuning van de kernteams en bestaat uit de volgende leden:

 • Stuurgroepleden
  • Joost Veldman, voorzitter
  • Jan van der Graaf, financiën
  • Nell de Jong, secretariaat
  • Erwin Belder, algemeen lid
  • vacature, communicatie 
  • Pieter Trouwborst, fondsenwerving

Elly van Wenum is directeur van de stichting Dordt Integraal en als zodanig verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en uitvoering van programma’s en activiteiten van de stichting Samen Dordt.

 • Ellen de Roij, secretarieel medewerker
 • Henry Schutte, coördinator Jong Dordt
 • coördinator De Rustplek: vacature
 • Jennifer van Dongen, coördinator HipHelpt
 • Eelko Kooistra, coördinator Buurtinitiatieven
 • Liya Umerova, coördinator Dordt voor Oekraïne
Vrijwilligers kantoorteam
 • Jan Bunk, IT support
 • Nienke Boulsums, social media
 • Truus van den Boogaard, grafische vormgeving
 • Adrie van den Dool, contentbeheerder

De stichtingsraad adviseert het bestuur over het beleid, de strategie en de inhoudelijke keuzes en wordt gevormd door de volgende kerken die lid zijn van Dordt Integraal:

 • Assemblée Évangelique Agapao
 • Baptistengemeente Kruiskerk
 • Christ Family Chapel International
 • Christelijke Gereformeerde Kerk Centrum
 • Christelijke Gereformeerde Kerk Zuidhoven
 • Christengemeente “Op De Rots”
 • Christengemeente Kom & Zie
 • Eglise Wallonne Dordrecht-Breda
 • Evangeliegemeente De Deur Dordrecht
 • Evangelische Gemeente Eljakim
 • Evangelische Gemeente Jozua
 • Evangelisch Lutherse Gemeente
 • Evangelische Zending Gemeente Huis van Gebed
 • Filipino Catholic Chaplaincy Drechtsteden
 • Gemeente Immanuël
 • Gemeente New-Song
 • Gemeente Rafaël
 • Gemeente van Apostolische Christenen
 • Gereformeerde Gemeente Julianakerk
 • Gereja Bethel Indonesia
 • Hervormde Vereniging Calvijn
 • Hervormde Wijkgemeente Augustijnenkerk
 • Hervormde Wijkgemeente Pauluskerk
 • Hervormde Wijkgemeente Krispijn
 • Hervormde Wijkgemeente Andreaskerk
 • House of Light Ministries
 • Kerk van de Nazarener – Stefanuskerk
 • Korps Dordrecht – Leger des Heils
 • Kruispunt Reeland
 • Nederlandse Gereformeerde Kerk – Kandelaarkerk
 • Nederlandse Gereformeerde Kerk – Open Hof
 • Nieuw Leven Gemeente
 • PKN Dubbeldam  De Wijnstok
 • PKN Stadspolders Huis Bij De Bron
 • Zevende-dags Adventisten

  De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken en wordt gevormd door:

  • Bert van de Burgt
  • Yvette Crentsil
  • Sandra Doeze Jager
  • Louis Meijer
  • Jesse van Nes

  ANBI-informatie

  De Stichting Samen Dordt is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat jouw donaties voor het werk van Samen Dordt aftrekbaar zijn bij de belasting.

  RSIN-nummer: 861678850
  KvK-nummer: 80458297
  IBAN: NL16RABO0362598959
  Rechtsvorm: Stichting
  Statutaire naam: Stichting Samen Dordt
  Statutaire zetel: gemeente Dordrecht
  Datum akte van oprichting: 29-09-2020
  Activiteiten SBI-code: 88993 – Lokaal welzijnswerk

  Bekijk op deze pagina verschillende documenten, zoals onze statuten en inschrijving KvK.

  Samenwerkingspartners

  Kansfonds

  Het Kansfonds staat voor een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

  Oranje Fonds

  Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

  Stronck-Kemp Fonds

  Het Stronck-Kemp Fonds is een steunstichting, die in eerste instantie in het leven is geroepen om scholen voor protestants-christelijk onderwijs, die extra gelden nodig hebben voor b.v. onderwijsprojecten met een gift te steunen. Langzamerhand heeft het bestuur van het Stronck-Kemp Fonds de doelstelling verruimd en kunnen ook aanvragen worden ingediend voor christelijk sociale doeleinden.

  Stichting Rotterdam

  Stichting Rotterdam is een Protestants-Christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op diaconaal en cultureel terrein. De stichting is in 1955 opgericht door drs. Hendricus Johannes Bonda vanuit de visie om financiële bijdragen te leveren aan kerken, instellingen of groepen die op diaconaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien