Missie, visie en doelstellingen

Over Samen Dordt

Onze naam geeft weer waar we voor staan: samen zetten we ons in voor de bloei van de stad Dordt. Samen zit in ons DNA. We werken als netwerkorganisatie met alle relevante actoren binnen het sociale domein en maken gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Door samenwerken en doorverwijzen kunnen we veel betekenen voor de Dordtenaar. Dat is waar het ons om gaat; samen een duurzaam verschil maken. Samenwerken doen we zeker ook met de doelgroep. We bevorderen zelfredzaam, verbindend en participerend burgerschap. Want alleen samen zijn we Dordt.

Schapenkoppen
Bij het ontwerp van ons logo hebben we onderzocht wat écht Dordts is. Naast de Dordtse kleuren komt men al snel uit op het Dordtse schaap. ‘Dordtse schapenkoppen’ is een benaming die onder alle lagen van de bevolking bekend is en waar men zich bij thuis voelt. Hiervan uitgaande is de gestileerde vorm van de ‘Dordtse schaap’ gebruikt. De vier schapenkoppen samen vormen een bloem, die gekanteld het hartvormige Hugenotenkruis in zich heeft. Zo laat de bloem zien dat de stedelingen zullen bloeien. In samenwerking. Vanuit het kruis als symbool van naastenliefde.

Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten en een inclusieve samenleving middels praktische hulpinitiatieven vanuit een samenwerkend netwerk gedreven door naastenliefde.
We bevorderen zelfredzaam, verbindend en participerend burgerschap vanuit het leggen van relaties en dragen bij aan de vindbaarheid van dienstverlening en voorzieningen.

Samen Dordt streeft naar een samenleving waarin mensen en gemeenschappen tot duurzame bloei komen dankzij diaconale initiatieven met een preventief en transformatief karakter. Waarbij oog hebben voor elkaar en een helpende hand bieden aan mensen die achterop dreigen te raken, kenmerkend is voor het samen leven in Dordt.

 • Het bevorderen van de diaconale presentie vanuit een samenwerkend netwerk van christenen en leden van lokale geloofsgemeenschappen tezamen met allen die de kernwaarden van de stichting onderschrijven.
 • Het initiëren en implementeren van diaconale initiatieven die gericht zijn op het bieden van praktische hulp, het creëren van een sociaal vangnet en het verlenen van preventieve zorg.
 • Het functioneren als een netwerkorganisatie (diaconaal platform) die de verbinding legt en de samenwerking zoekt met alle relevante actoren binnen het sociale domein.
 • Het middels training, advies en toerusting bevorderen van de deskundigheid inzake de diaconale presentie onder alle betrokkenen uit het samenwerkend netwerk van christenen en leden van lokale geloofsgemeenschappen.
 • Het instellen van Kernteams (organisatorische eenheden) die aan de bovengenoemde doelstellingen vorm en gestalte geven.
 • En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Samen Dordt heeft een christelijke identiteit en werkt vanuit Bijbelse motivatie en inspiratie. De volgende kernwaarden zijn leidend in ons werk en bepalend voor ons beleid.

 • Transformatie (wij zetten ons in voor structurele verandering in het leven van kwetsbare stadsgenoten)
 • Inclusiviteit (wij werken zonder uitsluiting van mensen en zien ieder individu als gelijkwaardig én uniek)
 • Dienstbaarheid (wij zijn dienstbaar aan de stad en haar inwoners vanuit respect voor onze medemens en naastenliefde)
 • Duurzaamheid (wij ondersteunen stadsgenoten in het zetten van duurzame stappen naar een menswaardig bestaan)
 • Samenwerking (wij streven naar een optimale samenwerking met alle relevante actoren binnen het sociale domein)
 • Perspectief (wij werken aan meervoudig herstel van relaties en geloven in een hoopvolle toekomst voor iedere Dordtenaar)

Bestuur en organisatie

Betrokkenheid en transparantie, alsook bestuurlijke daadkracht en effectiviteit, vinden we belangrijk. Daar hebben wij onze organisatiestructuur dan ook naar ingericht. De Stichting Samen Dordt is een organisatie voor lokaal welzijnswerk en wordt bestuurd door de Stichting Dordt Integraal. Deze Stichting heeft als taak het besturen van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) op het eiland van Dordrecht die een missionaire of diaconale doelstelling nastreven.

Organen
De Stichting Dordt Integraal kent de volgende organen die worden ingezet in het besturen van de Stichting Samen Dordt:

 • Raad van Toezicht
 • Stichtingsraad
 • Bestuur


De Stichting Samen Dordt kent als bestuur de Stichting Dordt Integraal. Daarnaast kent de Stichting Samen Dordt de volgende organen:

 • Stuurgroep
 • Kernteams


Organogram Samen Dordt
Bij Samen Dordt staat het uitvoerende werk van de kernteams bovenaan. De overige organen zijn dienstbaar aan het welzijnswerk. Hieronder wordt de bestuursstructuur in een organogram weergegeven.

Ik geloof in duurzaam herstel van relaties en een hoopvolle toekomst voor iedere Dordtenaar

Wiebe van Horssen, bestuurder Samen Dordt

Mensen

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie en ondersteuning van de kernteams en bestaat uit de volgende leden:

 • Erik van der Werf (netwerken)
 • Erwin Belder: (hulplijn)
 • Jan van der Graaf (financiën)
 • Miriam Gauvin (communicatie)
 • Nell de Jong (secretariaat)
 • Wiebe van Horssen (bestuurder)
 • Vacature:(fondsenwerving)

Wiebe van Horssen is directeur-bestuurder van de stichting Dordt Integraal en als zodanig verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en uitvoering van programma’s en activiteiten van de stichting Samen Dordt alsook de zusterstichting Missie Dordt. Wiebe studeerde management, economie en recht en vervolgens theologie en zet zichzelf graag in voor ‘integrale missie’ in binnen- en buitenland. Voordat hij in 2018 startte met zijn werkzaamheden in Dordt, woonde Wiebe samen met zijn gezin voor acht jaar in Mozambique.

Tineke Geertsma is Coördinator Informele Zorg van Stichting Samen Dordt. Primair is zij verantwoordelijk voor de initiatieven De Rustplek Dordt en HipHelpt. Daarnaast coördineert en initieert ze andere diaconale initiatieven. Tineke studeerde Theologie en geniet ervan om samen met elkaar te bouwen aan een bloeiende gemeenschap, waarin er oog is voor het kwetsbare.

De stichtingsraad adviseert het bestuur over het beleid, de strategie en de inhoudelijke keuzes en wordt gevormd door de volgende kerken die lid zijn van Dordt Integraal:

 • Assemblee Evangelique Agapao
 • Baptistengemeente Kruiskerk
 • Christelijk Gereformeerde Kerk Centrum
 • Christelijk Gereformeerde Kerk Zuidhoven
 • Christ Family Chapel International
 • Christengemeente Op De Rots
 • Christengemeente Kom & Zie
 • Eglise Wallonne Dordrecht-Breda
 • Evangelische Gemeente Eljakim
 • Evangelische Gemeente Jozua
 • Evangelisch Lutherse Gemeente
 • Evangelische Zending Gemeente Huis van Gebed
 • Filipino Catholic Chaplaincy Drechtsteden
 • Gemeente Immanuël
 • Gemeente van Apostolische Christenen
 • Gereja Bethel Indonesia
 • Gereformeerde Gemeente Julianakerk
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Kandelaarkerk
 • Hervormde Vereniging Calvijn
 • Gem. Wijk 2 – Augustijnenkerk
 • Gem. Wijk 7 – Pauluskerk
 • Gem. Wijk 5 – Krispijn
 • Gem. Wijk 9 – Andreaskerk
 • House of Light Ministries
 • Kruispunt Reeland
 • Leger des Heils
 • New Song
 • Nieuw Leven Gemeente
 • NGK Open Hof
 • PKN Dubbeldam – De Wijnstok
 • PKN Stadspolders – De Bron
 • Rafaël Gemeente
 • Zevende-dags Adventisten

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken en wordt gevormd door:

 • Bert van de Burgt
 • Dion van Steensel
 • Yvette Crentsil
 • Sandra Doeze Jager
 • Jesse van Nes

ANBI-informatie

De Stichting Samen Dordt is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat jouw donaties voor het werk van Samen Dordt aftrekbaar zijn bij de belasting.

RSIN-nummer: 861678850
KvK-nummer: 80458297
IBAN: NL16RABO0362598959
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Samen Dordt
Statutaire zetel: gemeente Dordrecht
Datum akte van oprichting: 29-09-2020
Activiteiten SBI-code: 88993 – Lokaal welzijnswerk

Bekijk op deze pagina verschillende documenten, zoals onze statuten en inschrijving KvK.

Samenwerkingspartners

Kansfonds

Het Kansfonds staat voor een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Stronck-Kemp Fonds

Het Stronck-Kemp Fonds is een steunstichting, die in eerste instantie in het leven is geroepen om scholen voor protestants-christelijk onderwijs, die extra gelden nodig hebben voor b.v. onderwijsprojecten met een gift te steunen. Langzamerhand heeft het bestuur van het Stronck-Kemp Fonds de doelstelling verruimd en kunnen ook aanvragen worden ingediend voor christelijk sociale doeleinden.

Stichting Rotterdam

Stichting Rotterdam is een Protestants-Christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op diaconaal en cultureel terrein. De stichting is in 1955 opgericht door drs. Hendricus Johannes Bonda vanuit de visie om financiële bijdragen te leveren aan kerken, instellingen of groepen die op diaconaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien