Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Woorden & daden

Van de ene melaatse die door Jezus is ‘gereinigd’ en terugkomt om Hem te danken zegt Jezus dat hij is gered, behouden, door zijn geloof. (Lucas 11:19). Maar hoe moet je datgene nu noemen dat de andere negen is overkomen. Dat is ook niet niks: ze zijn ook gereinigd, daardoor bevrijd uit hun isolement, ze kunnen weer helemaal meedoen in het leven. Die vraag vormde de inleiding tot de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD, dinsdagavond 10 maart in de Stehphanuskerk van de Kerk van de Nazarener (die kerk in Crabbehof met de rode loper op de trap).
Lees meer

Want de kerk wil, als het goed is, helpen waar geen helper is, zonder aanziens des persoons. Maar is het dan voldoende als mensen eten, kleding, onderdak hebben gekregen, of is het ‘doel’ pas echt bereikt als de hulpvragers ook hebben gehoord over Gods redding in Jezus Christus? Kerken kijken daar heel verschillend tegenaan, gaan daar – zoals met veel dingen – heel verschillend mee om. Aan de ene kant kan diaconaat het ‘wormpje aan de haak’ van evangelisatie worden. Anderzijds zijn er ook kerken en diaconale projecten waar men hulpvragers en anderen verzekert dat men ‘echt niet van plan is om te evangeliseren (of ‘bekeren’).

De zending – of: missie – van de kerk omvat méér dan de ‘redding van zielen’, óók meer dan de spreekwoordelijke beker koud water (uit het DPD-logo).
In veel vertalingen van de bijbel wordt het woord shaloom vertaald met vrede; de (zendings-)opdracht in Jeremia 29:7 wordt dan ‘Zoek de vrede voor de stad’. Maar om aan te geven dat het om méér gaat dan ‘de vrede van God, die alle verstand te boven gaat’, wordt in de NBV vertaald met ‘zet je in voor haar bloei’; het woord shaloom wordt ook wel weergegeven met ‘welzijn’.
Die breedte is er ook in een begrip als Koninkrijk van God. En de zendingsopdracht in Mt. 28 bevat óók de opdracht om de nieuwe volgelingen ‘alles’ te leren wat God geboden heeft, dus ook de Bergrede en de opdracht hongerigen te voeden, zieken en gevangenen te bezoeken enz. uit Mt. 25: 31-46.
 

DPD en Missie Dordt
Dat dit thema was gekozen voor de DPD-bijeenkomst had te maken met een gesprek dat er recent is geweest tussen het DPD en Missie Dordt. Het DPD-bestuur probeert waar mogelijk organisaties die vergelijkbaar werk doen bij elkaar te brengen en/of samenwerking te stimuleren. Maar als je anderen stimuleert om geen dingen dubbel te doen en waar mogelijk samen te werken, eventueel zelfs samen te gáán, moet er ook de bereidheid zijn na te denken over je eigen ‘bestaansrecht’:
De vroegere Dordtse Evangelisatie koos voor de nieuwe naam vanuit de gedachte dat de zendingsopdracht breder is dan evangelisatie, letterlijk: het verkondigen van goed nieuws. Wiebe van Horssen, coördinator van Missie Dordt (MD), vertelde over de missie van de organisatie. Doel is het uitbouwen van een stadsbreed missionair netwerk. Daartoe wil MD de eenheid tussen kerken en christenen bevorderen, ‘present’ zijn in de stad en daar het goede nieuws van Gods Koninkrijk verkondigen. Het gaat om ‘integrale missie’: die de hele mensen op het oog heeft, geestelijk, sociaal, economisch, cognitief en fysiek. Zending in woord en in daad.
Bij MD zijn 25 kerken aangesloten als deelnemer, in de praktijk wordt met nog meer sympathiserende kerken samengewerkt. In de werkgroepen zijn meer dan 200 vrijwilligers actief. MD is of was de afgelopen tijd bij meer dan 25 interkerkelijke initiatieven betrokken. Er is sprake van een 2-sporenbeleid: MD faciliteert een initiatief vanuit een kerk (vraag-gestuurd) of neemt zelf een initiatief en nodigt kerken uit hierbij aan te haken (aanbod-gestuurd).
 
Reacties
In de gespreksgroepjes werd aan de aanwezigen gevraagd hoe er in hun diaconie aangekeken wordt tegen de relatie woord en daad. Maar ook wat de reactie is als hulpvragers die geholpen – gereinigd, in het bijbelverhaal zijn en niets laten blijken van dankbaarheid, ook niet aan God. Hoe wordt er gereageerd als zij de volgende keer weer aankloppen?
De beantwoording van deze vraag bracht een nieuwe vraag naar voren: zijn wij van het dienen of zijn we van de oogst? Conclusie was vooral dat ook in het diaconaat dienen is wat God van ons vraagt. God Zelf gaat over de uitwerking daarvan. Neemt niet weg dat we hopen en bidden dat de ‘handel en wandel’ van christenen anderen tot Christus leidt. En wat nu als zo een ‘ondankbare’ weer hulp nodig heeft? Weer dienen, was de conclusie. De opdracht is immers niet veranderd?
 
De groepjes dachten ook na over de vraag hoe DPD en Missie Dordt zich tot elkaar zouden kunnen verhouden.
De vraag kwam aan de orde wat de opbrengst van het DPD is. Daar is nooit expliciet onderzoek naar gedaan en tot op heden wordt die vraag binnen het DPD beantwoord op basis van signalen als goed bezochte bijeenkomsten, trouwe achterban en kleine succesjes om samenwerkingen tot stand te brengen. Uit de groepjes en in de koffiepauze werd duidelijk dat samenwerken waar je elkaar kunt versterken altijd goed is. Wel in acht nemen dat Missie Dordt gericht is op de Dordtenaren zelf en het DPD uiteindelijk op de diaconie en charitas-medewerkers. In elkaar opgaan geniet vooralsnog niet de voorkeur. Er werd waardering uitgesproken over het kennisniveau binnen het DPD over het reilen en zeilen in de stad op gebied van armoede, hulpverlening e.d. Veel aanwezigen hebben zelf geen beroep in het Sociaal Domein en dan is de link naar kennis over en ontmoeting met het hulpverleningsaanbod fijn. Ook het elkaar ontmoeten rondom de thema’s van het diaconaat wordt positief ervaren. Verder blijken er meer goede ideeën langs te komen dan we met elkaar kunnen uitvoeren. De uitdaging is hoe Dordt breed daar wel gehoor aan gegeven kan worden.
Vanuit het DPD werd aangegeven dat het helpt om aangereikt te krijgen welke thema’s interessant zijn voor de halfjaarlijkse bijeenkomsten. Het DPD is dienend en wil graag aansluiten bij de behoeftes die er in deze zijn.

 

Rondje langs de velden
Een kort rondje, deze keer:
  • Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de stad Dordrecht organiseert het buurtwerk van de Open Hof het project Dordrecht door de ogen van nieuwkomers door de eeuwen heen. Daarbij wil men nieuwkomers in Sterrenburg, met name de mensen die men kent via de buurtmiddagen en de dinsdagmiddagen en hun achterban, te verbinden met nieuwkomers in de geschiedenis van Dordrecht. Op 27 juni wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van nieuwkomers door middel van verhalen, op 4 juli neemt men 80 nieuwkomers mee naar de binnenstad en op 11 juli is er een groot slotfeest.
  • Op 6 maart j.ll opende wethouder Peter Heijkoop de fototentoonstelling Het onzichtbare zichtbaar (doorbreek het taboe op armoe) in beeld gevangen door sociaal fotograaf Huib Kooyker. Zie voor meer informatie de website van het Platform tegen Armoede
  • En de aanwezigen werden nog even herinnerd aan de tweenuttige websites die tijdens de vorige bijeenkomst zijn genoemd: kwam met geldenzodordt.nl “voor Dordtenaren met voorzieningen voor een makkelijker en leuker leven. Vooral als je moeite hebt met rondkomen.” en https://inzet078.nl INZET078! “voor vrijwilligers en voor organisaties die met vrijwilligers werken”, du sook voor kerken.
  • Tijdens een bijeenkomst van de Adviesraad WMO & Jeugd op 4 februari ging het over de huisvesting kwetsbare groepen. Daarbij werd in ieder geval ook verrast gereageerd op het concept van ‘goede buren’ zoals dat gestalte krijgt bij Time Inn en Timon: jongeren die niet in aanmerking komen voor begeleid wonen, maar ook nog niet helemaal op eigen benen kunnen staan, hebben zulke goede buren die een oogje in het ziel houden, bij wie ze altijd kunnen aankloppen en waarmee ze ook een paar keer per week samen eten.
 
De volgende DPD-bijeenkomst staat gepland voor dinsdagavond 13 oktober
 
Informatie over het DPD is te vinden op www.diaconaalplatformdordrecht.nl  Wie de mails van het DPD wil ontvangen, kan dat laten weten via info@diaconaalplatformdordrecht.nl
 
Informatie over Missie Dordt op https://www.dordtse-evangelisatie.nl De presentatie van Wiebe van Horssen vindt u hier, maar veel meer informatie vindt u op de site onder ‘over ons’.
 

******

Uit eerdere berichten van het DPD:

Websites
Het is voor professionals al bijna onmogelijk om zicht te krijgen en houden op het aanbod van organisaties die dienstbaar willen zijn aan stadsgenoten ‘in nood’; laat staan dat u dat als ‘vrijwilliger’ zou kunnen. Maar er zijn wel de nodige websites met een breed aanbod. Zo lanceerde de gemeente Dordrecht onlangs Geld en zo Dordt (https://www.geldenzodordt.nl/alle-voorzieningen): “een website voor Dordtenaren met voorzieningen voor een makkelijker en leuker leven. Vooral als je moeite hebt met rondkomen.” Op de site staan voorzieningen die het DPD op haar site heeft staan, maar ook nog een groot aantal andere. We maken een aparte pagina op de DPD-website met links naar deze site, wellicht ook naar andere, en zetten daar ook een eigen ’sociale kaart’ op.

Spoedwonen
Soms raken mensen van het ene op het andere moment hun woning of kamer kwijt en staan ze op straat. Daarvoor hebben we natuurlijk het Leger des Heils, maar het komt voor dat mensen daar niet terecht kunnen, bijvoorbeeld omdat er kinderen in het spel zijn. Hulpverleners bellen dan nog wel eens met ‘de kerk’ en vragen of die een oplossing weet. Meestal is dat niet het geval, maar het komt voor dat een gemeentelid bereid is zijn of haar huis open te stellen. Het zou mooi zijn als dat vaker zou  gebeuren. Daarom de vraag of u in uw kerk of gemeente mensen kent die in schrijnende gevallen tijdelijk iemand kunnen en willen huisvesten. Dat is geen kleinigheid en er moeten dus ook goede afspraken gemaakt worden. Maar misschien wilt u vast eens nadenken over de vraag; op 15 oktober komen we erop terug.