Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

We zijn niet alleen

In het kielzog van de komst van The Passion naar Dordrecht lanceerde de gemeente Dordrecht op 6 maart - aswoensdag, dus het begin van de 40-dagentijd - de website jebentnietalleen.nl Het is een initiatief om Dordtenaren te bepalen bij één van de grote noden in de stad, eenzaamheid, en om initiatieven te presenteren die beogen een antwoord te zijn op deze nood.
Lees meer

Het DPD had voor deze bijeenkomst het motto iets aangepast: We zijn niet alleen. Daarbij kun je denken aan een God die ons dat liet weten, toen Hij mens werd in Jezus Christus: Immanuel, God met ons. Maar ook aan anderen, die lijden onder eenzaamheid, armoede en schulden, verslaving, psychische problemen enz.,  en die daarmee op onze weg worden geplaatst als naasten. En ook nog aan de mensen die zich – buiten en binnen de kerk, beroepshalve of als vrijwilliger – inzetten voor deze mensen in nood.

Is uw kerk wel een Anbi?
Eerder dit jaar kwam het bericht dat sommige kerken en gemeenten hun Anbi-status dreigen te verliezen (en giften daaraan dus niet meer aftrekbaar zouden zijn van het belastbaar inkomen). Maar dat is niet omdat er twijfels zijn over de vraag of ze wel het algemeen nut beogen, maar omdat de jaarcijfers niet (tijdig) op internet zijn gepubliceerd.
Maar de eerste vraag is in ieder geval óók relevant: is de gemeente van Jezus Christus wel het ‘algemeen nut beogend’; is ze ook van betekenis voor de mensen om haar heen, voor de naaste; is zij zout en licht in deze wereld (Mt. 5:13-16). Of gaat alle energie naar de eigen leden, en is alles erop gericht de boel bij elkaar te houden. Dat was de vraag die centraal stond bij de opening van de avond.
 
Twee mededelingen
Omdat op de halfjaarlijkse bijeenkomsten het onderlinge gesprek steeds onder tijdsdruk staat, was besloten dit keer het ‘rondje langs de velden’ te schrappen. Maar aan het begin van de bijeenkomst nog wel twee mededelingen:
  • Tijdens de vorige bijeenkomst maakte Erik van de Werf van de Huisraadbank melding van een groeiende samenwerking met Geef het Dordt. Die laatste organisatie kreeg nu ook te maken met een dreigend verlies van opslagruimte. Gelukkig kwam er een oplossing die een permanenter karakter kan krijgen; de huisraadbanken kunnen gebruik gaan maken van de voormalige dansschool aan de Merwedestraat op de Staart (tussen de oprit naar de N3 en de N3 zelf). Er is nog wel de nodige inzet nodig om het gebouw klaar te maken voor gebruik én de aanwezige huisraad over te brengen; wie daarin wil helpen kan contact opnemen met Geef het Dordt (06-12269758 ) of Erik en Riet van de Werf 078-8436672).
  • Het DPD wil nog steeds graag iemand afvaardigen naar de WMO-adviesraad, die tegenwoordig Adviesraad WMO & Jeugd heet; gedacht wordt door de raad naar  ‘actieve netwerkers met een sociaal hart’. Wat gevraagd én geboden wordt, vindt u op een bijlage bij dit verslag op de site van het DPD.
Drie opties
Er zijn tal van mogelijkheden om dienstbaar te zijn aan de wijk en stad. Met betrekking tot eenzaamheid werden drie opties kort ingeleid:
  • De gemeente Dordrecht streeft ernaar ouderen vanaf hun 75e om de vijf jaar te bezoeken, om zo van hen te horen hoe het met hen gaat en zo nodig adviezen te kunnen geven over verbeteringen. Hierbij kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Mensen die ouderen willen bezoeken kunnen zich melden bij Dursel Buyukodabasi van MEE Plus, tel.  06-52869536.
  • De Sociale wijkteams krijgen regelmatig vragen om hulp waar zij zelf niet aan kunnen voldoen, maar waar ook geen andere professionals voor kunnen worden ingeschakeld: boodschappen of klusjes doen, wandelen, of op een andere manier iets betekenen voor mensen die afhankelijk zijn maar zelf geen netwerk hebben. Wie op deze manier dienstbaar wil zijn, kan op werkdagen bij één van de wijkteams binnenlopen. 
  • Huiskamers zijn – in dit verband – plaatsen waar mensen op gezette tijden binnen kunnen lopen voor een praatje, koffie, soms om een spelletje te doen of deel te  nemen aan een andere activiteit. In ieder geval plaatsen waar naar je geluisterd wordt. Maar zonder dat je je van tevoren hoeft op te geven, lid hoeft te zijn, op tijd hoeft te komen of tot het einde hoeft te blijven. Er zijn er ondertussen heel wat, ook in kerkgebouwen en/of vanuit kerkelijke gemeente. Jan Slappendel, voorzitter  van de Adviesraad WMO & Jeugd, liet weten dat hij graag van betrokkenen wilde horen wat zijn raad kan adviseren aan de gemeente Dordrecht in deze. 

Voortbordurend op een overleg in een kleiner verband dat op 14 november j.l. werd gehouden, gingen de aanwezigen aan de slag met de vraag hoe een en ander in praktijk gebracht werd of zou kunnen worden. Er werden ervaringen uitgewisseld  over ‘huiskamerprojecten’ die de afgelopen jaren vanuit de verschillende kerkelijke gemeenten werden geïnitieerd. Tijdens een ongedwongen samenzijn kunnen ook problemen, die mensen het dagelijks leven ondervinden, naar voren komen. En soms wordt er dan een oplossing gevonden zonder dat iemand van buiten ingeschakeld hoeft te worden; een vrijwilliger of andere bezoeker gaat met iemand naar de dokter of het ziekenhuis, doet even een boodschap of biedt aan een lamp te komen vervangen enz. 
Maar er passeerden ook andere initiatieven de revue, waarbij contacten ontstonden met wijkbewoners. Zo brengt Dagelijks brood in Krispijn geen boodschappen meer bij de mensen thuis; daarvoor is het aantal ‘klanten’ te groot geworden. In plaats daarvan is ervoor gekozen om de mensen naar de Pauluskerk te laten komen, waar ze zelf voedsel uit mogen kiezen. Onverwacht positief neveneffect is dat er op die manier meer ruimte ontstaat om in gesprek te gaan met de mensen. Iedere avond komen er schrijnende verhalen los. Situatie nu is dat er extra mensen nodig zijn voor deze gesprekken, maar ook om de volgende ochtend nog eens wat telefoontjes o.i.d. te kunnen doen voor deze mensen om hen in contact te brengen met de juiste hulpverlening.
 
In sommige wijken en bij sommige projecten zijn er al goede contacten tussen ‘de kerk’ en maatschappelijke organisaties (als de Sociale wijkteams). Het DPD hoopt – en daar was deze avond ook voor bedoeld – dat er een groeiend besef zal komen dat de kerk heel dicht bij huis, in de eigen straat, wijk en stad, haar roeping kan volgen. En dat een professional haar daarin soms de weg kan wijzen door te laten weten welke nood zij achter de voordeuren – en soms buiten op straat – aantreft. Het  kan al beginnen als een diaken, of een ander gemeentelid, bij het wijkteam binnenstapt. 
 
Sluiting

Nadat Ariadne Pors de mensen van de Ontmoetingskerk had bedankt voor de gastvrijheid, sloot Ali Mensen de avond af met  de dagtekst uit een 40 dagen-kalender en gebed. 

  • De profielschets voor een lid van de Adviesraad WMO & Jeugd én een sociale kaart vindt u als bijlage bij dit verslag op de site van het DPD, www.diaconaalplatformdordrecht.nl
  • De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD staat gepland voor DINSDAGavond 15 oktober