Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Wat komt er op ons af?

Vertegenwoordigers van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) lieten het steeds al horen: er komt heel wat op ons af. En dat bedoelden ze niet positief. De bezuinigingen die in Den Haag werden bedacht, gaan grote gevolgen hebben voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering en van zorg. Veel taken worden door de landelijke overheid gedelegeerd aan de gemeenten, maar die moeten het dan wel aanzienlijk (40% !) goedkoper gaan doen dan tot nu toe.
Lees meer

Gelukkig hebben de ’constructieve drie’ (ChristenUnie, SGP en D’66) heel wat scherpe kantjes van de kabinetsplannen kunnen wegvijlen, maar het geldt nog steeds: er komt heel wat op de gemeenten, en daarmee ook op hulpverleners en diaconieën, af. Omdat we wel eens wilden weten wat dat dan precies is, heeft het DPD aan de SDD gevraagd dat te komen vertellen. Die wilde dat graag doen, maar wel met de kanttekening dat in Den Haag nog niet alle knopen zijn doorgehakt. Op 10 maart kwamen ruimt 50 diakenen en andere belangstellenden naar de Open Hof in de Herschelstraat voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD voor deze voorlichting.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 gaat de participatiewet in. Uitgangspunt daarin is dat iedereen naar vermogen dient te werken. Er komt één regeling voor mensen aan de – zo genoemde – onderkant van de arbeidsmarkt. Daartoe worden de bijstandswet (WWB), de regeling voor jonggehandicapten (Wajong) en die voor de sociale werkplaatsen (WSW) samengevoegd. Voor wie nu een Wajong-uitkering heeft of op een sociale werkplaats werkt, verandert er weinig of niets, maar er worden geen nieuwe mensen meer toegelaten tot deze regelingen. Voor gehandicapten blijft er de mogelijkheid om ’beschut werk’ te doen; werkgevers kunnen loonkostensubsidie ontvangen voor het deel dat de werknemer gehandicapt is.

De Wet werk en bijstand (WWB)

Dit laatste ’vangnet’ dreigde door de toename van het aantal mensen dat er een beroep op deed, onbetaalbaar te worden. Daarom gaat er op bezuinigd worden. Zo krijgen mensen die een woning met elkaar delen een lagere uitkering; het aantal bewoners – jongeren onder de 18 en studenten uitgezonderd – wordt bepalend voor de uitkering.

Verder mag de gemeente van iedere uitkeringsgerechtigde een tegenprestatie vragen in de vorm van ’vrijwilligerswerk’; dit mag echter nooit een vervanging zijn van betaald werk. Mensen die niet hun uiterste best doen om werk te vinden, kunnen sancties verwachten. Die zijn gelukkig minder streng dan eerst werd voorgesteld. Zo was het plan mensen die werden afgewezen bij een sollicitatie omdat zij geen ’passende’ kleding droegen, drie maanden uit te sluiten van een uitkering; die maatregel heeft het gelukkig niet gehaald. Maar de gemeente kan nog steeds sancties opleggen aan mensen die niet willen verhuizen of reizen t.b.v. werk, of die bij een sollicitatie worden afgewezen vanwege hun uiterlijk of gedrag.

Zorg

Een derde belangrijke wijziging is er op het gebied van de zorg: de voorzieningen die nu nog onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vallen, gaan deels onder de WMO vallen, deels komen ze in andere regelingen. Belangrijke doelstelling is ook hier: bezuinigen. Zo is het de bedoeling 40% te bezuinigen op de huishoudelijke ondersteuning en 40-50% op inkomensregelingen. Dat willen de Drechtsteden bereiken door bewoners voor ’kleine’ zaken zelf op te laten draaien of hen een beroep te laten doen op hun familie en sociaal netwerk. Daaromheen komen algemene voorzieningen: vervoer, mantelzorgondersteuning enz. Daar weer omheen komen maatwerkvoorzieningen als thuisondersteuning, logeervoorzieningen, activering, inkomenssteun en opvang.

Wat betekent dit allemaal voor de diaconie?

Wat de consequenties precies zullen zijn voor kerken en hulporganisaties, zal nog moeten blijken. Maar het zou kunnen zijn dat er de komende jaren nog veel meer op hen afkomt, omdat meer mensen buiten de boot gaan vallen. Daarom is het zaak dat kerken en SDD  meer gezamenlijk oppakken om er voor te zorgen dat de burgers verder komen

Mensen die onvoldoende zelf of onbewust zaken verkeerd benaderen of dat laten weten, moeten we gezamenlijk helpen om te voorkomen dat de SDD de WWB om die reden moet toepassen door een sanctie toe te passen voor een bepaalde periode . Het is immers voor niemand leuk om een paar weken of maanden zonder inkomen te zitten, maar voor wie het met een bijstandsuitkering moet doen, kunnen de gevolgen dramatisch zijn. Daarom gaan we ook verder in gesprek om te kijken of wij de samenwerking nog kunnen verbeteren, zodat de uitkering alleen daar terecht komt bij degene die daar recht op heeft. Daarom besloot Anita Stigter het gesprek met een oproep aan de SDD om heel terughoudend te zijn in het toepassen van sancties. 

Mededelingen:

Aan het slot konden er nog een aantal zaken gemeld worden vanuit de hulporganisaties:

  • Het DPD verstuurde een aanvraag aan het Oranjefonds om de beoogde samenwerking (zie www.diaconaalplatformdordrecht.nl/samenwerking) te kunnen realiseren. Als alles volgens plan verloopt, kan die na de zomer ingaan.
  • De Kledingbank kreeg een groter winkelpand op de Sint Jorisweg (naast Kunstmin) dat begin april opengaat.
  • De Huisraadbank beschikt binnenkort ook over een pand in de stad, waar kleingoed tegen hele lage prijzen verkocht gaat worden; dit pand staat aan de Reeweg.
  • St. Ontmoeting houdt (als u dit leest: hield) op 20 maart een infobijeenkomst in de Julianakerk over haar nazorgtraject voor ex-gedetineerden.
  • Present bestaat in september 5 jaar; er komt een lustrumcongres.
  • Het DPD heeft op haar website nu ook een rubriek ”Ik wil helpen”. Diaconale organisaties kunnen in een enkele zin aangeven wat of wie ze zoeken, met daarbij een link naar de eigen website.
  • Vluchtelingenwerk zoekt ook nog vrijwilligers en steun.
  • De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD staat gepland voor 10 november. 

Sluiting

Ruim 50 diakenen en nader belangstellende waren deze avond  te gast bij de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Diaken Martin Veerbeek van deze gemeente sloot als gastheer de avond af met gebed.