Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Vijf jaar DPD

Tijdens de tien voorafgaande halfjaarlijkse bijeenkomsten van het DPD ging het vaak over de ‘nood’ van stadsgenoten met financiële problemen en de organisaties die daarin proberen te helpen. De afgelopen twee jaar waren vooral de bezuinigingsmaatregelen van de overheid, én de gevolgen daarvan, onderwerp van gesprek. Maar op deze ‘jubileumbijeenkomst’ - het DPD bestaat deze maand vijf jaar, vandaar een gebakje voor iedere bezoeker - stonden de diakenen en de diaconieën centraal.
Lees meer

Een diaken heeft niet in alle kerken een vergelijkbare functie en opdracht. Maar bijna overal is haar of zijn positie in de praktijk toch wat ‘ondergeschikt’; niet volgens de kerkorde, maar wél in de beleving van veel gemeenteleden.  Eerst komt de voorganger, dominee of priester, dan een poosje niks, dan de oudste of ouderling, dan weer even niks, vervolgens de diaken en tenslotte het ‘gewone gemeentelid’. Mooi is het dan om te lezen dat Jezus zich presenteert als diaken: hij kwam niet om “om gediend te worden maar om te dienen (diakonesai) en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” (Mt. 20:28).
Aan vier mensen die als diaken of anderszins in hun gemeente nauw betrokken waren bij diaconaal werk, was gevraagd iets te zeggen over hun werk. Vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke caritas, de diaconie van de Hervormde gemeente Dordrecht, de Gereformeerde Gemeente (Juilianakerk) en de Volle Evangeliegemeente Eljakim gaven antwoord op een viertal vragen:

  1. Wat waren je verwachtingen voordat je begon aan je taak als diaken. Vertel waar jij graag bereid voor was om je voor in te gaan zetten. Wat is je passie als diaken. 
  2. Geef een voorbeeld uit jullie praktijk wat mooi was om te doen en waar je als diaken trots op bent. Een topper! 
  3. Geef een voorbeeld van een actie die beter had gekund of die je eigenlijk achteraf nooit had moeten doen. Wat hebben jullie hiervan geleerd? 
  4. Hebben jullie een visie ontwikkeld voor de komende 5 jaar? Zo, ja kun je daar kort iets over vertellen? Wat zijn de beleidskeuzes die gemaakt zijn voor de diaconie? 


Aansluitend gingen de aanwezigen in groepen uit elkaar om ervaringen uit te wisselen. Gevraagd werd naar de diaconale activiteiten van de kerk, welke diaconale organisaties de gemeente steunt en welke voorbeelden van de inleiders inspirerend waren. Daarnaast de vraag welke rol het DPD de komende vijf jaar kan spelen aan de orde, en hoe zij de verbinding tussen diaken uit verschillende kerken kan versterken. Klik hier voor een overzicht van de reacties.

 
Rondje langs de velden

Traditiegetrouw stond ook een ‘rondje langs de velden’ op het programma.

Present is dringend op zoek naar een Dordts bestuurslid. Zie de website van de  organisatie voor de profielschets.

  • SUN-Drechtsteden neemt inmiddels aanvragen voor financiële steun bij urgente noden in  behandeling; vooralsnog alleen van professionele organisaties. Zie sundrechtsteden.nl  voor de voorwaarden en werkwijze.
  •  “Stichting Werkbank stelt zich ten doel: het ondersteunen van (jonge) kwetsbare mensen  in de Drechtsteden bij het vinden en aangaan van een arbeidsbetrekking van een betaalde arbeidsbetrekking/dienstverband” en houdt voor de doelgroep wekelijks een werkcafé. Zie www.werkbankdrechtsteden.nl
  • Stichting ANDERS daagt ondernemers uit om een stukje van hun unieke  diensten/producten/talenten beschikbaar te stellen aan mensen in de samenleving die  dát keihard nodig hebben. Zie http://stichtinganders.nl    
  • Jarenlang bracht Ebe Bruinsma in z’n eentje zes dagen per week boodschappen – die de  volgende dag niet meer verkocht mochten worden – naar stadsgenoten die die hulp hard  nodig hadden. Dat werk gaat door, maar nu met méér mensen, onder de vlag van de  werkgroep Dagelijks brood van de Dordtse Evangelisatie. 

Een diaken van de Ontmoetingskerk, waar we deze avond te gast waren, sloot de bijeenkomst af met een gebed en het zingen van twee coupletten van lied 416 uit het ‘nieuwe liedboek’: Ga met God en Hij zal met je zijn.

 En toen arriveerde  toch nog – wat later dan gepland, maar dus net op tijd –  Bert van de Burgt; ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan hield hij een korte toespraak. Naast felicitaties kwam hij terug op een wens die hij een aantal jaren geleden ook al eens uitte: dat hulpvragers niet bij iedere instantie opnieuw een intake zouden hoeven doen. Verder wees hij op de zorgelijke situaties van mensen die in de problemen komen doordat ze iets meer gaan verdienen, maar in een inkomensval terecht komen doordat ze dan geen gebruik meer kunnen maken van voorzieningen als toeslagen, vrijstelling van gemeentebelastingen en de heffing van het waterschap.

De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD staat gepland voor donderdagavond 10 november in de Julianakerk.