Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Update Diaconaal Platform Dordrecht

Afgelopen voorjaar gaf wethouder Bert van de Burgt het startsein voor het Diaconaal Platform Dordrecht (DPD) in een volle wijkzaal van de Pauluskerk en onlangs - op 24 oktober – hield het platform zijn tweede grote bijeenkomst in het gebouw van de evangelische gemeente Jozua. Omdat er ook na die tijd nog wat plannen gemaakt en afspraken zijn gemaakt, pas nu deze update
Lees meer

Diaconaal Platform Dordrecht
De afgelopen maanden is de website van het DPD verder ontwikkeld – die mag nu gezien worden, zie diaconaalplatformdordrecht.nl – en is het platform een stichting geworden; dat laatste omdat er een interkerkelijk ‘rechtsorgaan’ nodig was met het oog op de komst van SchuldHulpMaatje (SHM) naar Dordrecht.
Een twaalftal kerkelijke gemeenten heeft officieel laten weten te willen participeren in het DPD; de breedte van die groep is verrassend. Want waar vind je nu een samenwerkingsverband waarin mensen uit een charismatische Antilliaanse gemeente – New Song – en twee Gereformeerde Gemeenten (waarvan één ‘in Nederland’) elkaar ontmoeten. Omdat het bestuur het idee heeft dat diverse gemeenten zich wel als deelnemer aan het platform beschouwen maar zich nog niet officieel hebben aangemeld, gaat de uitnodiging nog een tijdje naar zoveel mogelijk kerken en gemeenten.
Ook op de twee bijeenkomst kwamen divers positieve reacties; er waren weliswaar wat minder mensen dan op de oprichtingsbijeenkomst, maar met een 50-tal bezoekers was er toch een behoorlijk gevulde zaal. Bob van de Burgt (niet te verwarren met de wethouder, maar wel zoon van ….) vertelde over de groep stadsgenoten die een beroep doen op de Voedselbank en of de stichting Leergeld; bij beide instellingen is hij beroepshalve betrokken. Ebe Bruinsma heeft zijn eigen voedselproject; hij gaat vijf avonden per week bij mensen langs om levensmiddelen die een supermarkt – met het oog op de houdbaarheidsdatum – niet meer wil of mag verkopen, uit te delen. Na de pauze werden de aanwezigen bijgepraat over ontwikkelingen binnen het platform en bij een aantal organisaties; die informatie vindt u ook in dit artikel.
Het DPD hoopt de volgende grote bijeenkomst te houden op 12 maart 2012; deze keer in De Bron in Stadspolders.
SchuldHulpMaatje

Gecertificeerde SchuldHulpMaatjes
Het afgelopen jaar hebben 27 mensen de driedaagse cursus voor schulphulpmaatje gevolgd en het certificaat in ontvangst genomen; een deel van hen is inmiddels ook actief als maatje. De cursus en andere kosten kon het DPD betalen uit de bijdrage van het landelijk project, die weer een startsubsidie had gekregen van de landelijke overheid.
Omdat het niet zo eenvoudig is om te beoordelen of iemand geholpen kan worden door een maatje – soms is er een andere, overheersende problematiek die dat in de weg staat; denk aan een verslaafden of psychiatrische patiënten – en om een goede koppeling te maken tussen de hulpvrager en een maatje, is een flink deel van de subsidie gebruikt om een intakecoördinator aan te stellen. Dat kon natuurlijk alleen op freelancerbasis omdat er niet duidelijk is welke inkomsten SHM in het nieuwe jaar zal hebben. Er is een aanvraag voor subsidie naar diverse instellingen en SHM hoopt volgend voorjaar voldoende middelen te hebben om iemand aan te stellen als intakecoördinator. Zo mogelijk gaat dat in Drechtsteden-verband gebeuren; dat is een wens van de wethouder, omdat er sinds een aantal jaren ook een Sociale Dienst voor alle zes de Drechtsteden is.

Hip en Present
Een aantal jaren geleden zijn beide organisaties actief geworden in Dordrecht. De komst van Present, dat praktische hulp geeft met groepen, kwam naar Dordrecht op initiatief van de Chr. Geref. Zuidhovenkerk, de Nederlands Geref. Open Hof-kerk en de Geref. Kerk (vrijgemaakt), terwijl Hip – die enkelingen inschakelt – de steun kreeg van een groot aantal andere kerken. Bij Hip ontstonden echter al snel problemen; zo moesten de regiocoördinatoren worden ontslagen wegens geldgebrek. Later bleek dat de overheadkosten in geen verhouding stonden tot het aantal mensen dat daadwerkelijk wordt geholpen. Daar zijn gesprekken over gevoerd. Gebleken is dat de nieuwe directieleden er alles aan doen de kostenvoor huisvesting e.d. omlaag te brengen en dat zij ook willen aansturen op samenwerking met Present. Want terwijl Hip meer vrijwilligers in portefeuille heeft dan er hulpvragers zijn, geldt voor Present het omgekeerde. Het bestuur van het DPD probeert te bemiddelen om zodoende met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Om die reden wordt er ook gekeken of er op plaatselijk niveau met nog meer organisaties samengewerkt kan worden.

Sociaal Fonds der Kerken
Tot vorig jaar werd dit fonds gevoed door een vijftal kerken en de burgerlijke gemeente Dordrecht. Die laatste heeft haar inbreng gestopt, omdat de fondsen die daarvoor gebruikt werden leeg waren. Tijdens de eerste bijeenkomst van het DPD is gevraagd of er gemeenten zijn die willen overwegen in het fonds te gaan participeren. Het afgelopen half jaar zijn er met een aantal gemeenten gesprekken gevoerd en een aantal van hen heeft aangegeven financieel bij te willen dragen aan het fonds. Het is nog te vroeg om de balans op te maken; de ‘eindstand’ houdt u van ons tegoed.

Tenslotte
Als Paulus in de gemeente van Korinte de collecte voor Jeruzalem – waar een hongersnood is uitgebroken – aanbeveelt, doet hij dat met een beroep op Kerst: Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden (2 Kor. 8:9). Als Diaconaal Platform Dordrecht hopen we dat u de weken voor en rond Kerst zult proeven van de rijkdom die er is in Jezus Christus, en dat die zich zal vertalen in een hartelijke betrokkenheid bij alle activiteiten om stadsgenoten ‘in nood’ bij te staan.