Diaconaal Platform Dordrecht

Over het Diaconaal Platform

Het Diaconaal Platform Dordrecht is in het voorjaar van 2011 opgestart met als doel diaconieën en hulpverlenende instanties samen te brengen in een platform voor kennisuitwisseling en praktische ondersteuning naar elkaar. Meerdere grote steden in Nederland hebben reeds langer een diaconaal platform en daar wordt het als bijzondere versterking ervaren in het diaconaal werk.

In 2020 is het Diaconaal Platform aangesloten bij Samen Dordt.

Het woord ‘diaconaal’ is afgeleid van een Grieks woord dat ‘dienen’ of ‘dienst’ betekent. In navolging van Jezus Christus, die zei dat Hij ‘niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen’ (Mt. 20:28), werd het leven van de eerste gemeente mede gekenmerkt door onderlinge hulp en liefde: leden van de gemeente deelden hun bezit (zie Hand. 4:32-36). Toen er – door de snelle groei van de kerk – problemen ontstonden, werden er zeven mensen aangesteld met de specifieke taak ervoor te zorgen dat niemand tekort zou komen (Hand. 6:1-6). In veel kerken worden hun opvolgers ‘diakenen’ genoemd. In de Rooms Katholieke Kerk geeft men een wat andere invulling aan deze taak; diaconaat heet daar Caritas, Latijn voor naastenliefde of liefdadigheid.

Diakenen en diaconieën zijn in de loop der eeuwen bij veel vormen van hulpverlening betrokken geweest, zowel in eigen land als in de zo genoemde Derde Wereld. Door de goede sociale voorzieningen leek het er even op dat de rol van diaconieën in ons eigen land steeds kleiner zou worden. Maar zover is het nooit gekomen, en in deze periode, waarin stevig bezuinigd gaat worden op sociale voorzieningen, zal naar verwachting steeds vaker een beroep gedaan worden op de hulp van kerkelijke gemeenten.
Nu zijn de mogelijkheden van diaconieën beperkt. Ze ontvangen geen subsidie en van het geld dat beschikbaar is – het meest via collecten in de kerkdiensten – willen zij ook een stukje van de ontstellende nood in ontwikkelingslanden – waar de nood in Nederland bij in het niet valt – lenigen. Maar in sommige gevallen kunnen zij een handreiking doen om de nood van mensen in nood te verminderen.

Een aantal van de projecten op deze site zijn in het leven geroepen door diaconieën of worden er rechtstreeks door ondersteund. Van een aantal andere geldt dat niet.
Voor alle duidelijkheid: de hulp van de projecten op deze site is er voor alle Dordtenaren en is dus niet afhankelijk van de vraag of iemand al dan niet bij een kerk betrokken of gelovig is.

Een platform is, behalve ‘een verhoogde vloer die boven de omgeving uitsteekt’ ook ‘een organisatievorm voor samenwerking en overleg’. Dat wil dit platform ook zijn, om zodoende met de (beperkte) middelen en menskracht die beschikbaar zijn zo veel mogelijk stadsgenoten in knelsituaties zo goed mogelijk te helpen.

Alle projecten op deze site hebben op de een of andere manier in hun doelstelling staan dat ze Dordtenaren in nood willen helpen, ondersteunen, bijstaan, zoals ook diaconieën dat willen. Op het platform willen we de mensen achter de projecten en de diakenen bij elkaar brengen om zo elkaar te infomeren en te versterken. Hulpvragers, maar ook professionele instellingen op het gebied van zorg en welzijn kunnen via deze site aan de weet komen op welke manier wellicht aanvullende hulp gevonden kan worden.

Hierboven wordt al aangegeven dat diaconieën veelal betrokken zijn bij de leniging van nood ver van huis . Maar als het gaat om hulp aan landgenoten, willen we ons in de regel graag beperken tot het Eiland van Dordrecht. De ervaring heeft geleerd dat de diaconieën in de andere Drechtsteden ook hulp geven, soms ook samenwerkingsverbanden kennen, en daar willen we hulpvragers graag naar verwijzen.

Kernteam

De organisatie van het Diaconaal Platform is in handen van een kernteam, dat een afspiegeling is van de breedte van het kerkelijk leven op het Eiland van Dordrecht:

  • Ds. Wim Aanen, emeritus predikant PKN en coördinator voor Dordrecht van SchuldHulpMaatje Drechtsteden.
  • Petra van Berchum  is lid van de Evangelische gemeente Jozua en coördinator voor Dordrecht van SchuldHulpMaatje Drechtsteden.
  • Paul de Romph is pastoraal buurtwerker bij het missionair project ‘Staartlicht’ van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).
  • Wilma van Rijn is betrokken bij de caritas van de Heilige Theresia van Ávila Parochie.
  • Ariadne Pors is lid van de gereformeerde gemeente (Julianakerk) en daar betrokken bij de eigen ‘hulpdienst’ van de gemeente. In het dagelijks leven is zij teamcoach binnen diverse projecten in het Sociaal Domein.