Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Kerken en WMO

Het Diaconaal Platform Dordrecht is ooit ontstaan als ’doorstart’ van een WMO-platform van de kerken. Die kerken mochten namelijk gezamenlijk een vertegenwoordiger aanwijzen voor de Dordtse WMO-adviesraad. Het kerkelijk platform fungeerde als ’thuishaven’ voor de vertegenwoordiger en het DPD heeft later deze functie overgenomen; de huidige vertegenwoordiger, mw. Wilma van Rijn, maakt deel uit van het bestuur van het DPD.
Lees meer

Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD, die gehouden werd op 10 maart in de Krooswijkhof van de Christelijke Gereformeerde Kerk Centrum,ging het over de de WMO en de kerken. Dr. Herman Noordegraaf, docent Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) was bereid naar Dordrecht te komen en het onderwerp in te leiden. Aan de voorzitter van de Dordtse WMO-raad, dhr. Kees Vos, was gevraagd een reactie te geven op de lezing van Noordegraaf en in te gaan op de Dordtse situatie.

Dr. Noordegraaf begon zijn lezing met een korte samenvatting van de geschiedenis van het diaconaat.  In de vroeg-christelijke gemeente vielen de christenen op door hun omzien naar mensen in nood. 
Zij brachten in praktijk wat Jezus in Mattheüs 25 noemt als de onbewuste daden van de schapen, die  Zijn Koninkrijk mogen binnengaan; samen met het begraven van de doden vormen die daden de bekende zeven werken der barmhartigheid.

Door de eeuwen heen heeft de kerk het omzien naar de naaste als haar roeping gezien én in praktijk  gebracht; denk aan de hofjes in de Nederlandse steden, maar ook aan de ziekenhuisjes in Afrika die door christenen zijn gesticht.

Nu moeten de kerken zich opnieuw bezinnen op het vormgeven aan hulp aan de naaste. 
Nadat het een paar decennia geleden leek of hun rol was uitgespeeld – de overheid zorgde voor alles met uitkeringen, zorginstellingen enz. – zijn kerken en anderen weer volop in beeld om invulling te geven aan de participatiemaatschappij. 
Participatie is gericht op meedoen in de samenleving, waar nodig met informele en formele ondersteuning. De sociale samenhang tussen individuen moet worden gestimuleerd.

Het antwoord op de vraag of kerken bij die ontwikkelingen worden betrokken verschilt per gemeente en per regio. Sommige burgerlijke gemeenten moeten niets van de hulp van kerken hebben; dat ligt waarschijnlijk ook vaak aan de onwetendheid. Er kan zelfs afwerend worden gereageerd omdat er frustraties zitten. Als reden wordt dan “scheiding tussen kerk en staat” genoemd. Wantrouwen tegen religie kan daarvan de kern zijn.

Andere gemeenten weten wat kerken doen maar betrekken hen niet actief. Weer anderen, ondernemen actief stappen om kerken actief te betrekken.

Voor de kerk is de opdracht: betrokken zijn op God en de naaste. Dat kan uitmonden in een veel actievere bijdrage aan de samenleving. Via netwerkvorming kunnen christenen en kerken elkaar, binnen en buiten, versterken. Daarvoor moeten zij zich wel bewust zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden die ze hebben: wat kun je wel en wat kun je niet als kerk? 
Inventariseer dat binnen je kerk, zo luidde het advies van Noordegraaf. Het kan een combinatie zijn van zowel diaconaat als pastoraat. Er is een diaconale monitor die je als kerk als hulpmiddel kunt invullen. Dat helpt een kerk om een juiste inventarisatie te maken. 

Kees Vos beaamt van harte wat door dr. Noordegraaf naar voren is gebracht. Hij wijst nog op de vijf 
wijkteams in Dordrecht en roept de kerken op om strategische allianties aan te gaan met andere organisaties.  Daarbij hoort ook de oproep om nauw met de WMO-adviesraad samen te werken.

Het laatste half uur wordt – bijna traditiegetrouw – gebruikt voor een rondje langs de velden; tenminste, de velden waarover ontwikkelingen zijn te melden:

  • Anita Stigter kan verheugd melden dat de oproep tijdens de vorige bijeenkomst succes heeft gehad: Hip/Present kan na een gesprek met de ethouder een nieuwe subsidieaanvraag indienen*;
  • Schuldhulpmaatje Drechtsteden moet het sinds begin dit jaar zonder betaalde coördinator stellen; in de vijf Drechtsteden waarin de organisatie actief is, proberen ervaren maatjes de taken van Lisanne Vader over te nemen;
  • De Huisraadbank heeft een paar maanden stil gelegen, maar is vanaf begin april weer actief;
  • ReconnAct is een maatjesproject dat jonge, kwetsbare mensen wil helpen om hun kansen op werk te vergroten, o.a. door netwerkbijeenkomsten; Arthur Moen probeert het project ook in Dordrecht van de grond te tillen; klik hier voor de korte powerpoint.
  • De komst van SUNN naar Dordrecht is vertraagd, maar er wordt wel aan gewerkt, zo vertelde Ton Wulfert van het (voorlopige) stichtingsbestuur.


Nog een paar mededelingen:

  • De lezing van dr. Noordegraaf staat niet uitgewerkt op papier, maar hier vindt u een artikel van hem over hetzelfde onderwerp: Kerken en Wmo – een zoektocht, gepubliceerd in Diaconie & Parochie (jaargang 28, nr. 1 maart 2015)
  • De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD staat gepland voor donderdag 29 oktober 2015.