Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Kerk met beide benen in de buurt

4 november 2021: Halfjaarlijkse bijeenkomst DPD

4 november vond de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD plaats. De goed bezochte avond was informatief en had ook een feestelijk tintje. Er is een verslag gemaakt van deze avond. En alvast voor de agenda: de volgende bijeenkomst staat gepland voor 10 maart 2022.
Lees het verslag

DPD en corona
De voorlaatste gewone halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD werd gehouden op een moment dat de eerste coronabeperkingen van kracht waren: op 10 maart 2010 mochten er voor het eerst geen handen gegeven worden, verder was er nog niet zoveel aan de hand. Maar de bijeenkomst in het najaar kon niet anders dan digitaal gehouden worden en die in het afgelopen voorjaar – die de jubileumviering had moeten zijn – werd helemaal afgeblazen. Begin deze maand kon het weer wel, al was het misschien op het nippertje; twee dagen later werden er weer nieuwe regels van kracht. Maar in de royale Augustijnenkerk, waar de hervormde wijkgemeente gastvrijheid verleende, kon het DPD ‘coronaproof’ bijeen komen.

Ubuntu en Umoja
Wiebe van Horssen woonde en werkte van 2010-2018 in Mozambique. Daar kent men het ‘Ubuntu-principe’; dat zegt: “het gaat goed met mij, als het goed gaat met de ander”. Doorvertaald zou dat kunnen (gaan) betekenen: “Het gaat pas goed met de kerk, als het ook goed gaat met de gemeenschap” (of: met de buurt). De vraag is dan hoe het vanuit deze stellingname gaat met ‘de kerk’ op het Eiland van Dordrecht. Umoja (https://umojanederland.nl) werkt vanuit dit principe; voor die beweging zijn de volgende uitgangspunten van belang:

  • Aansluiten bij Gods plan (Missio Dei)
  • Aansluiten bij gaven en talenten (capaciteitenanalyse)
  • Aansluiten bij wat er speelt (probleemanalyse)
  • Aan de slag (praktisch)

Doel is het herstel van relaties: met jezelf, met de ander, met de schepping en met God.
Daarbij zijn er wel diverse uitdagingen:

  • gemeenteleden hebben volle agenda’s. Daarom is het de uitdaging om missie te integreren in het dagelijkse leven; bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen;
  • de meest kerken zijn ‘regiogemeenten’: de leden komen vaak (mede, of voornamelijk) uit andere wijken. Maar je zou kunnen streven naar interkerkelijke buurtgerichte bewegingen;
  • kerken hebben een marginale positie. Maar ze kan er wel naar streven tekenen van hoop te geven in kleine dingen; de bekende beker koud water. Ook mag de kerk werken vanuit verwachting; denk aan de vijf broden en twee vissen, waarmee God grote dingen kon doen.


Umoja en vindplaatsen

Wiebe eindigde zijn presentatie met zijn droom: “Hoe mooi zou het zijn als … iedere kerk nog meer een plek van hoop en herstel zou zijn voor zijn buurt … er rondom iedere kerk een interkerkelijke buurtgerichte beweging groeit.” Die droom sluit ook aan bij wat de gemeente Dordrecht wil in de buurten en wijken: vindplaatsen. Daarmee worden laagdrempelige plaatsen bedoeld waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en waar ze hulp kunnen vinden. Samen Dordt heeft al eens een inventarisatie gemaakt van zulke vindplaatsen in kerkgebouwen en vanuit kerkelijke gemeenten; daarop staan ruim 20 plaatsen genoemd waar buurtbewoners maandelijks of (veel) vaker terecht kunnen voor koffie, een praatje of gesprek, ontmoeting, een maaltijd, ‘verstilling’. Die vindplaatsen zouden ook een papiercafé kunnen zijn, waar mensen geholpen worden om lastige formulieren in te vullen, moeilijke brieven te lezen en er adequaat op te reageren of – samen met SchuldHulpMaatje – geholpen worden bij (dreigende) schulden.

Aansluitend aan de presentatie van Wiebe presenteerden twee ‘vindplaatsen’ zich: Kruispunt Reeland, het gemeentestichtingsproject van de Kerk van die Nazarener, bij monde van Henk-Jos van Leeuwen, en de ‘huiskamer voor Wielwijk’ De Andere Boeg, een initiatief van de Hervormde Wijkgemeente Rondom de Andreaskerk (door Peter van de Schoor).
Samen Dordt wil toe naar interkerkelijke buurtgerichte UMOJA groepen rondom een aantal vindplaatsen (in samenwerking met TearFund). Die groepen krijgen gedurende twee jaar een training van 25 bijeenkomsten met Bijbelstudies, acties, gesprekken met buurtbewoners, buurtwerkers, agenten enz. En ze brengen hun wijk in kaart.

WMO en DPD
Afgelopen voorjaar bestond het DPD 10 jaar; de eerste bijeenkomst was op 7 maart 2011 in de wijkzaal van de Pauluskerk en daarna werd er tot en met vorig voorjaar tweemaal per jaar een bijeenkomst gehouden. Daarbij verleende steeds een andere kerkelijke gemeente gastvrijheid (daardoor kon het DPD ook een non-budget organisatie zijn). Doel was en is caritasmedewerkers, diakenen en andere belangstellenden informeren, toerusten en gelegenheid geven voor  itwisseling (met hopelijk samenwerking op wijkniveau als gevolg). De ‘jubileumbijeenkomst kon niet doorgaan, maar deze keer was er wel een ‘jubileumgebakje’.

Het DPD is in feite een ‘doorstart’ van een kerkelijk WMO-platform. Toen die wet er kwam, werd bepaald dat er in alle gemeenten adviesraden moesten komen en dat ‘;de kerken’ daarin ook een plaats konden krijgen. Het WMO-platform dat de thuisbasis voor die kerkelijke vertegenwoordiger wilde zijn, had echter een te smalle basis, maar het DPD wilde wel die functie overnemen. Helaas lukte het de derde keer niet een vertegenwoordiger te vinden. In de afgelopen jaren was er dus niet een directe schakel tussen de raad en de kerken; in die tijd is de plek ook komen te vervallen. En de adviesraad kreeg een tweede functie naast de WMO: de naam is nu Adviesraad WMO en Jeugd. Maar vorig jaar kreeg het DPD contact met Arie Kuperus; hij wilde zich na zijn pensionering aanmelden als lid van de Adviesraad, en daarbij – via het DPD -ook wel de schakel zijn tussen de raad en de kerken. Tijdens de bijeenkomst stelde Arie zich voor en vertelde kort iets over recente ontwikkelingen.

Volgende bijeenkomst
De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst staat gepland voor donderdagavond 10 maart 2022; thema en locatie worden nader bekend gemaakt.