Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Gezonden ..... waartoe?

De halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD vond dit najaar plaats in een kerkgebouw dat niet iedere Dordtenaar zomaar zal kennen. Het staat namelijk in het noordelijk gedeelte van de Voorstraat (op nr. 120), en dan ook nog ‘achteraf’. In het gebouw van de Oud-Katholieke Kerk van Dordrecht ontmoetten een dertigtal diakenen, caritas-medewerkers en andere belangstellenden elkaar; o.a. om na te denken over de vraag wat het betekent om je in te zetten voor de bloei van de stad.
Lees meer

Die opdracht aan Gods volk wordt gegeven ten aanzien van het heidense Babel, de stad waarnaar het volk is of zal worden weggevoerd in ballingschap (Jeremia 29:7; in eerdere vertalingen wordt gesproken over vrede, shalôm, zoeken voor de stad). Maar wat betekent het concreet voor de gemeente van Jezus Christus vandaag. En wat betekent het dat Jezus zijn leerlingen laat weten dat zij gezonden zijn zoals Hij dat was (Johannes 20:21). Met die vraag gingen de aanwezigen eerst in groepjes aan de slag; wat later werden een vijftal concretiseringen aan hen voorgelegd, met de vraag: is dit wel of niet een taak of roeping voor de kerk:

  • taallessen geven aan vluchtelingen;
  • het bevorderen van de dialoog tussen autochtoon en allochtoon/ nieuwe en oude Nederlanders, en het tegengaan van racisme;
  • onderdak bieden aan migrantenkerken in ons kerkgebouw;
  • de zorg voor het milieu;
  • het bevorderen van duurzaamheid en
  • vakanties mogelijk maken voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen.


Tijdens de terugkoppeling bleek dat niemand van mening was dat de kerk zich niet met een van de genoemde onderwerpen hoeft bezig te houden; de praktijk is vaak weerbarstiger, omdat kerken veelal genoeg hebben aan zichzelf.

Ook kwam weer de aloude vraag naar de verhouding tussen woord en daad aan de orde. Christenen hoeven niet te zwijgen over hun geloof, maar diaconaat mag nooit het ‘wormpje aan de haak’ zijn voor evangelisatie. Het mooiste is als het handelen van christenen vragen oproept, waardoor zij in de gelegenheid zijn ‘verantwoording af te leggen van de hoop die in hen is’, (1 Petrus 3:15). Belangrijk is het ook om trouw te zijn, om te ‘wortelen’ in de stad.

Het DPD-bestuur stelde deze vragen als vervolg op de vorige bijeenkomst, waarin vier projecten werden gepresenteerd; in drie daarvan wilden kerken van betekenis zijn voor de wijk. Maar deze avond gold ook als voorbereiding op een vervolg waarin het o.a. gaat over de vraag in hoeverre gemeenteleden actief zouden willen zijn in een project in de wijk waarin ze wonen, maar die niet vanuit hun eigen kerk in het leven werd geroepen. De bestuursleden van het DPD hebben de aangesloten kerkelijke gemeente benaderd voor een korte enquête en bespreken de uitkomsten in november met de vertegenwoordigers van de kerken die zich bij het DPD hebben aangesloten. Wordt dus vervolgd.

WMO
Het DPD is, zoals bekend, een doorstart van een eerder kerkelijk WMO-platform en daarmee de ‘thuisbasis’ van de vertegenwoordiger van de Dordtse kerken in de WMO-adviesraad. Afgelopen voorjaar was er weer een kandidaat gevonden die die plek wilde innemen, maar die heeft zich helaas om verschillende redenen weer teruggetrokken. Daarmee is de vacature opnieuw open.
De voorzitter van de raad, Jan Slappendel, praatte nu de aanwezigen bij. Een paar jaar geleden was de vraag of de WMO-adviesraad nog bestaansrecht had en zo ja, wat haar taak dan zou worden. De leden van de raad zijn de wijken ingegaan en hebben in veel ontmoetingen geïnventariseerd waar er op het terrein van de WMO dingen goed, en waar er dingen mis gaan. Slappendel vindt het van belang dat de kerken naast betrokkenheid bij de armoedeproblematiek óók aandacht hebben voor de zorg, bijvoorbeeld door de mantelzorg te organiseren. Voormalig wethouder Bert van de Burgt opperde dat kerkmensen zich meer zouden moeten inspannen voor mantelzorg, respijtzorg en regelmaatjes voor de mantelzorgers.

De plannen om de eigen bijdrage aan te passen – voor iedereen hetzelfde bedrag, € 17,50 – zal maken dat ‘rijkere’ Dordtenaren weer royaler een beroep gaan doen op huishoudelijke hulp, maar dat het armere deel van de stad er vanwege de kosten vanaf ziet (zoals dat soms ook gebeurt met medische zorg waarvoor het eigen risico moet worden aangesproken).

Conferentie ‘Samen tegen armoede’
Op 13 september hield de gemeente Dordrecht, samen met een aantal organisaties, een drukbezochte conferentie op Dorp De Hoop. Het verslag werd niet rondgestuurd in de vorm van een lang verhaal, maar in getekende vorm.

Ariadne Pors lichtte e.e.a kort toe. Een punt dat tijdens de conferentie veel aandacht kreeg was het antwoord op de vraag waarom ‘arme mensen’, zoals mensen met schulden, vaak domme beslissingen nemen en daardoor nog verder in de problemen komen: hun denkvermogen wordt voor zo’n groot gedeelte in beslag genomen door de stress die het gevolg is van hun financiële zorgen dat ze nauwelijks of helemaal niet meer in staat zijn goede afwegingen te maken. Ervaringsdeskundigen reageren op dit verhaal met ‘nou snap ik wat er met mij gebeurde’.

Rondje langs de velden

  • Warnar Admiraal van Timon vertelde over een gezin – een moeder met zes kinderen – waar de ene na de andere hulpverlener over de vloer kwam, zonder dat de problemen werden opgelost. Dankzij de inzet van drie ‘steungezinnen’ uit een kerkelijke gemeente kwam het gezin er weer bovenop; de dreigende ondertoezichtstelling (OTS) van de kinderen kon worden voorkomen. De vraag van Admiraal was of hij een beroep mocht doen op de ‘achterban’ van het DPD als er een dergelijke hulpvraag in Dordrecht zou komen.
  • Tineke Geertsema en Ellen van Dorp, de opvolgers van Anita Stigter bij Present, stelden zich voor en vertelden over hun motivatie om mensen in nood te helpen. Present heeft sinds kort de beschikking over een kantoor met opslagruimte aan het Matena’s pad.
  • Dordrecht doet dit jaar ook mee aan de Week van de Dialoog; doel daarvan is om om door middel van de dialoog nieuwe verbindingen te maken, kriskras door de Dordtse samenleving heen. Het thema dit jaar is ‘ELKAAR ZIEN’. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november staan er tafels in diverse wijken van 10-12, 14-16 en 19-21 uur. Meer informatie op www.nederlandindialoog.nl; aanmelden voor een Dordtse tafel kan via dialoogtafels.azurewebsites.net. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Ad Kleingeld van de Nederlandse Gereformeerde kerk Open Hof via zijn mailadres, adkleingeld31@gmail.com
  • Erik van de Werf van de Huisraadbank legde uit dat er de afgelopen 1 1/2 jaar weinig of geen hulp gegeven kon worden, omdat er geen opslagruimte beschikbaar was. Er is nu een groeiend contact en samenwerking met Geef het Dordt, een vergelijkbaar initiatief dat ontstond in Wielwijk, maar nu ook in de hele stad actief is.


Sluiting

Erna Bekkering, gastvrouw namens de Oud-Katholieke Kerk in Dordrecht, sloot de avond af met een kort liturgisch moment.

De volgende DPD-bijeenkomst staat gepland op donderdagavond 14 maart 2019.