Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Groot nieuws

De planning was ongelukkig - de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform Dordrecht viel in de ‘Dordtse herfstvakantie’ – maar de opkomst had er gelukkig niet of nauwelijks onder te lijden. Een vijftigtal diakenen en andere belangstellenden kwam op 22 oktober naar het prachtige gebouw van het Apostolisch Genootschap, op de hoek van de Brouwersdijk en de Van Baerlestraat.
Lees meer

Informatie 
Na een welkom  door voorganger Olthof van het Genootschap en de opening door voorzitter Wim Aanen, werd het eerste deel van de bijeenkomst besteed aan het doorgeven van informatie.

Helga Waaijers vroeg namens de stuurgroep van het DPD aan de aanwezige diakenen via een formuliertje te laten weten of zij ervoor  voelen in de toekomst een aantal keer per jaar te  collecteren voor de verschillende diaconale organisaties in Dordrecht.  In een volgende bijeenkomst van het DPD ligt er wellicht een voorstel hiervoor.

Friso Goudriaan lichtte de aanwezigen in over de gang van zaken bij het Sociaal Fonds der Kerken. Er zijn inmiddels een zevental kerken dat bijdraagt aan het fonds; sommigen  zijn ook bestuurlijk vertegenwoordigd. Die groei is ook hard nodig, want in oktober kwam al de 80e aanvraag binnen, terwijl er in voorgaande jaren in totaal maar 40 of 50 aanvragen waren.


SchuldHulpMaatje
 
Dordrecht functioneert nu ruim 1 ½ jaar. In 2011 volgden 26 personen de cursus, maar  niet iedereen is daadwerkelijk aan het werk gegaan of gebleven als maatje. Naar verwachting zullen ongeveer 14 maatjes dit najaar gehercertificeerd worden; een voorwaarde om actief te mogen blijven onder de vlag van de organisatie.

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een verbreding; er is inmiddels een stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden en die hoopt begin volgend jaar voldoende toezeggingen voor subsidie te hebben gekregen om nieuwe maatjes op te kunnen gaan leiden en een coördinator aan te stellen voor drie dagen per week. De verbreding komt er op aandringen van wethouder Van de Burgt, omdat ook de sociale dienst op Drechtsteden-niveau is georganiseerd. Aldus – opnieuw –  Friso Goudriaan.

Op het gebied van praktische hulp had eerder dit jaar Dordrecht een primeur: Hulp in Praktijk – die hulpvragers koppelt aan individuen – en de stichting Present – die groepen vrijwilligers  inzet –  gingen nauw samenwerken. Anita Stigter was al coördinator voor Present en werd dat toen ook voor Hip in Dordrecht. Zij vertelde de aanwezigen dat nog maar 30% van de vrijwilligers binnen Present uit de kerken komt en maar liefst 45% uit bedrijven; die laten veelal hun werknemers ‘in de tijd van de baas’ een grote klus klaren. En grote klussen –  zoals het opruimen en schoonmaken van heel sterk vervuilde woningen – zijn er in toenemende mate.

Serve the City is een organisatie voor praktische hulp door jongeren; vier maal per jaar doen die klussen die door Present worden aangedragen. Daarnaast zijn de deelnemers bijvoorbeeld actief om de bewoners van een  woonvorm van het Leger des Heils een fijne avond te bezorgen of – nieuw en uniek – de afwas  in de Dordtse Poorten te verzorgen na een maaltijd rond dankdag/de oogstdienst.

Jan Flach, penningmeester van de Stichting Steunpunt Voedselbank Dordrecht, vertelde over de uitdaging waar het bestuur voor staat. Vanuit Rotterdam, waar nu het voedsel wordt ingezameld en verpakt, is het signaal gekomen dat de aanvoer stagneert en dat de andere plaatsen – waaronder Dordrecht – zelf de inzameling en distributie moeten gaan regelen. Het bestuur heeft afspraken gemaakt met De Hoop; die organisatie stelt ruimte beschikbaar, terwijl gasten werkervaring opdoen met het werk in de hal. Dat betekent ook aanzienlijk hogere kosten; om de 250 gezinnen te kunnen blijven helpen die nu gebruik maken van de Voedselbank is op jaarbasis € 45,000,– nodig, in plaats van de € 17.500,– waar men tot op heden mee toekon. Gelukkig kon Jan ook verrassend royale giften melden.

Diakenen  krijgen soms spullen – zoals huisraad en witgoed – aangeboden op een moment dat ze daar geen bestemming voor hebben; een andere keer komt er een verzoek om spullen maar is er niets beschikbaar. Om aan die situatie een einde te maken werd er aan het einde van de DPD-bijeenkomst in het voorjaar gevraagd of er niet een eigen diaconaal initiatief zou kunnen komen voor de ‘herbestemming van goederen’. Majoor Johan van Gooswilligen van het kerkgenootschap Leger des Heils en Erik van de Werf, diaken in de evangelische gemeente Jozua , zijn hier de afgelopen maanden mee in de weer geweest en hopen binnen afzienbare tijd – o.a. via de DPD-site – te kunnen laten weten waar bruikbare maar ‘overbodige’ spullen gebracht kunnen worden en waar mensen (of hun hulpverleners) die huisraad  nodig hebben maar niet kunnen betalen dit af kunnen halen. Het initiatief heeft al de naam ‘diaconale huisraadbank’ gekregen. In het maken van de plannen wordt ook de Kledingbank  – die kampt met  ernstig ruimtegebrek – betrokken, dus ’huisraadbank’ zal op termijn wellicht toch een te beperkte aanduiding blijken te zijn.

Het DPD is de voortzetting van  de het  kerkelijke WMO-platform. Toen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) tot stand kwam, is ook bedongen dat de kerken een plaats moesten (kunnen) krijgen in de WMO-adviesraad die iedere gemeente in het leven moest roepen. Hand de Goeij vertelde dat de twee mensen die die plek hadden ingenomen –  eerst dhr. Hans Nieuwland van de Gereformeerde Gemeente (Julianakerk) en nu mw. Wilma van Rijn van de Rooms-Katholieke caritas – een hele wezenlijke inbreng hadden en hebben in deze raad. De Goeij kon zich niet zo vinden in het berichtje over een proefschrift waarin gesteld wordt dat de WMO een ‘onrealistisch beroep’ doet op de samenleving (en daarmee op de kerken; zie de DPD-website voor het bericht). De wet, zo stelde hij,  maakt geen misbruik van de kerk, maar is een middel om mensen naar elkaar om te laten kijken.

Tenslotte kreeg Jos Dekker het woord namens een recent opgericht platform inzake ongedocumenteerden. Daarmee worden de mensen bedoeld die wel worden aangeduid als illegalen (maar ‘er bestaan geen onwettige mensen; er bestaan onmenselijke wetten’). Vluchtelingen die geen verblijfsvergunning krijgen, maar ook niet uitgezet kunnen worden – omdat de regering van hun thuisland niet meewerkt – belanden vaak op straat (ze worden ‘geklinkerd’), zonder enige vorm van uitkering of recht op onderdak.  Het Leger des Heils mag ze ook niet binnenlaten. In een aantal steden zijn organisaties die zich het lot van deze mensen aantrekken. Het platform wil uitzoeken hoeveel ongedocumenteerden er in Dordrecht zijn en een spreekuur gaan houden voor  hen.

CRISIS in de praktijk
Na de pauze ging Anita Stigter in gesprek met mw. Sharina Michel van de Antilliaanse gemeente Newsong en mw. Christine van de Brink, maatschappelijk werker bij Achter de Voordeur in Krispijn. 

Beide dames vertelden over de lastige situaties die ze tegenkomen; de een in haar werk, de ander in de kerkelijke gemeente.  Mensen met schulden trekken vaak pas aan de bel als het water hen tot aan de lippen staat; ze hebben – niet zelden uit schaamte – eerst heel lang geprobeerd zelf hun problemen op te lossen. Allerlei regelingen die het gevolg zijn van bezuinigingen door de overheid  maken het er voor uitkeringsgerechtigden en hulpverleners niet makkelijker op. Veel mensen zijn of raken de weg kwijt in het oerwoud van regels en wetten.

Mw. Michel vertelde hoe Antillianen uit een cultuur komen waar nauwelijks rekeningen worden verstuurd, maar waar ook niet zomaar schulden kunnen worden gemaakt. Aangekomen in Nederland bleek het vaak  makkelijk om allerlei zaken op krediet te kopen, die dan later niet betaald konden worden. In de voorbereiding voor de doop besteedt de gemeente – naast allerlei andere bijbelse onderwerpen – ook aandacht aan geldbesteding en de noodzaak om te budgetteren.


Afsluiting
Aan de gemeente die het DPD onderdak biedt, wordt gevraagd de sluiting te verzorgen. Op deze avond gebeurde dat op een unieke wijze: een dubbelkwartel uit de gemeente zong een prachtige vredeswens.

De volgende bijeenkomst van het DPD staat gepland op 11 maart 2013; locatie wordt nader bekend gemaakt. Wie nu geen uitnodiging ontving, maar dat de volgende keer wel wil, kan dat laten weten via info@diaconaalplatformdordrecht.nl