Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Diaconaat in beweging

“Door de crisis en de daarop volgende bezuinigingen zijn de kerken buitengewoon populair geworden: allerlei instellingen kloppen aan met de vraag om vrijwilligers en/of financiële ondersteuning voor hun cliënten. Wat is de rol en missie van diaconieën wanneer de samenleving op allerlei manieren structureel verandert en er meer verwacht wordt van eigen mogelijkheden, omringende sociale netwerken, maatschappelijk initiatieven en bedrijven. Welke kerkeigen positie kunnen diaconieën hierin oppakken, rekening houdend met de (beperkte) mogelijkheden die ze hebben en spiegelend aan belangrijke diaconale uitgangspunten. Wat betekent dit voor de relatie van een diaconie met zijn lokale overheid.”
Lees meer

De  kerken en organisaties die betrokken zijn bij het Diaconaal Platform Dordrecht kregen een uitnodiging voor de halfjaarlijkse  bijeenkomst op 11 maart met bovenstaande toelichting op het onderwerp.  Deze keer werd de bijeenkomst gehouden in de Christelijke Gereformeerde Zuidhovenkerk.  Of het aan de kou lag of aan de vraagstelling was niet duidelijk, maar er ontbraken een aantal vaste deelnemers aan de avonden. De mensen die er wel waren, hadden een boeiende avond en gingen met een flink stukje huiswerk naar huis.

Mw. Carla van de Vlist was uitgenodigd om het onderwerp in te leiden. Carla is hoofd binnenlands diaconaat van de PKN; zij woont in de Drechtsteden en was ook onze gast op de eerste bijeenkomst van het DPD, waar zij toen SchuldHulpMaatje introduceerde.

Bij de beantwoording van de genoemde vragen zette zij in op Deuteronomium 15; daar wordt o.a. tegen het volk van God gezegd:  ‘Er zal echter geen arme onder u zijn, want de HERE zal u gewis zegenen in het land, dat de HERE, uw God, u als erfdeel in bezit zal geven….Gij zult uw hand wijd voor hem openen en hem met mildheid lenen, voldoende voor wat hem ontbreekt.’ Als kern van de diaconale opdracht noemde Carla

‘Het handelen vanuit en door kerken en andere door het Evangelie geïnspireerde groepen dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving’

De snelle vergrijzing en de overheveling van allerlei taken van de landelijke naar de gemeentelijke overheid speelden al eerder, maar door de financiële crisis gaan ze nu gepaard met extra forse bezuinigingen. Daardoor worden nieuwe vragen gesteld aan diaconieën en caritasinstellingen. Lang niet iedereen is in staat te voldoen aan de eisen die overheid stelt of gaat stellen; velen hebben niet een netwerk waaruit mantelzorgers naar voren komen. Voor de kerk gaat het primair om hulp aan mensen

 

  • die geen helper hebben
  • die vermalen (dreigen te) worden door de regels
  • die geen rechten hebben
  • wiens waardigheid – als beelddrager van God – in het geding is.


Leidende principes voor diaconale hulp zijn

 

  • helpen waar geen ander helpt
  • helpen onder protest en
  • helpen met perspectief.


Concreet betekent het dat de kerk aanwezig moet zijn in de ‘haarvaten’ van de samenleving, analyseert wie de mensen zonder helper zijn en die prioriteit geeft, de overheid aanspreekt op haar verantwoordelijkheid en samenwerking zoekt met andere kerken. En verder kan de kerk helpen de zelfredzaamheid van mensen vergroten en voorbede doen.

De samenwerking van kerken brengt voor de stad Dordrecht ook iets zeer waardevols met zich mee voor de vrede en het heil van haar inwoners, aldus Carla; zij gaf het DPD in overweging dit tot uitdrukking te laten komen is een statement zoals in Spijkenisse; daar werken de kerken samen onder de naam en het motto ‘Zoek de vrede voor de stad’.

Tijdens de gesprekken ging het o.a. over de vraag welke diaconale projecten kerken steunen of willen gaan steunen, maar ook over de grenzen die ze in acht moet nemen: de kerk kan niet alle bezuinigingen van de overheid opvangen.

Een paar opmerkingen tot slot:

  • Helga Waaijers liet weten dat het bestuur van het DPD de organisaties wil uitnodigen voor een overleg, om te voorkomen dat ze elkaars concurrenten worden op de collecteroosters van de kerken en gemeenten, en daarbij ook na te gaan of er besparingen mogelijk zijn door bij een intake meerdere organisaties te vertegenwoordigen.
  • De volgende bijeenkomst van het DPD staat gepland op maandagavond 4 november; locatie wordt nader bekend gemaakt.