Diaconaal Platform Dordrecht

Nieuwsberichten

Diaconaal Platform Dordrecht én Schuldhulpmaatje Dordrecht van start

Toen er in Nederland allerlei sociale wetten kwamen als de AOW en de bijstand, leek het even of de rol van de kerk op diaconaal gebeid in eigen land was uitgespeeld en al het geld en alle aandacht naar het zuidelijk halfrond kon. Maar ondertussen is wel duidelijk geworden dat die vlieger niet opgaat; integendeel, met groter bezuinigingen voor de deur kon de rol van diaconieën wel eens steeds belangrijker worden.
Lees meer

Nu gebeurt er in Dordrecht het nodige op diaconaal gebied. Financiële bijstand aan mensen in knelsituaties is er door de eeuwen heen geweest, maar de laatste jaren zijn daar andere vormen van hulp bijgekomen. Zo kwamen er projecten voor praktische hulp als HiP, Present en Serve the city; was er hulp in natura via de Voedsel- en Kledingbank, kwam er een Diaconaal Aandachtscentrum, werden op diverse momenten voedsel- en kerstpakketten uitgedeeld en waren kerken betrokken bij belangenbehartiging (bijvoorbeeld in de WMO-adviesraad of het platform dak- en thuislozen). Sommige van die projecten – als het Sociaal Fonds der Kerken, HiP, Present – werden vanuit kerken geïnitieerd, voor andere wordt in kerkdiensten ook gecollecteerd.

DPD
Op een gegeven moment waren er zoveel nieuwe initiatieven, dat het wijs leek kerken en hulpverlenende organisaties bij elkaar te brengen in een platform. Dat platform, het Diaconaal Platform Dordrecht (DPD), ging 7 maart j.l. van start tijdens een goedbezochte bijeenkomst in de Pauluskerk. Tijdens die bijeenkomst gaf de kersverse wethouder Sociale Zaken van de gemeente Dordrecht, Bert van de Burgt, het startsein door het logo en de website te presenteren.

Een platform is, behalve ‘een verhoogde vloer die boven de omgeving uitsteekt’ ook ‘een organisatievorm voor samenwerking en overleg’. Dat wil dit platform ook zijn, om zodoende met de middelen en menskracht die beschikbaar zijn zo veel mogelijk stadsgenoten in knelsituaties zo goed mogelijk te helpen.

WMO
Het DPD wordt ook de achterban of ‘thuishaven’ voor de vertegenwoordiger namens de kerken in het Wmo-platform van de gemeente Dordrecht. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers.

De gemeenten die belast zijn met de uitvoering van de WMO waren gehouden ook een adviesraad in het leven te roepen met daarin vertegenwoordigers van belangenorganisaties van ouderen, gehandicapten enz.. Veelal konden ook kerken een zetel innemen. Dat is ook het geval in de WMO-adviesraad Dordrecht De huidige vertegenwoordiger is mevrouw Wilma van Rijn. Er is wel enige aarzeling over de vraag hoe zinvol de kerken echt een bijdrage kunnen leveren in deze raad; de afgelopen jaren ontstond het gevoel dat er wel op een erg abstract niveau werd overlegd. De hulpvrager waar diaconieën mee te maken krijgt, kwam in de raad niet of nauwelijks in beeld.

Sociaal Fonds der kerken
Tijdens de bijeenkomst is aan de vertegenwoordigers van de aanwezige kerken ook gevraagd te gaan participeren in het Sociaal Fonds der Kerken (SFdK ). Het fonds werd indertijd opgericht door een vijftal kerkelijke gemeenten, in samenwerking met de burgerlijke gemeente Dordrecht, om financieel bij te kunnen springen in noodsituaties. Beide partijen (de kerken en de gemeente) betaalden de helft van de bedragen die – als gift of als lening – werden verstrekt. De gemeente Dordrecht, die haar bijdrage betaalde uit een aantal fondsen, draagt niet langer bij omdat de fondsen vrijwel uitgeput zijn. Aan de andere kerken werd tijdens de bijeenkomst door Friso Goudriaan, penningmeester van het SFdK, gevraagd de opengevallen plaats in te nemen. Met kerken die laten weten hiervoor belangstelling te hebben komt een overleg.

Het fonds kan overigens niet onbeperkt over middelen beschikken; op het voorkomen van huisuitzettingen e.d. is het niet berekend. Maar soms lukt het een situatie vlot te trekken met een bescheiden bijdrage, bijvoorbeeld als een schuldentraject niet van start kan gaan omdat er belastingschulden zijn of er boetes open staan; dan kan het fonds soms het geld lenen.

SchuldHulpMaatje
Na de pauze was het woord aan Carla van de Vlist van KerkinActie; zij vertelde over het nieuwe project SchuldHulpMaatje, dat in 2010 van start ging. Goed toegeruste vrijwilligers bieden ondersteuning aan mensen die met financiële problemen te kampen hebben. En dat worden er steeds meer; onder hen ook velen met een heel behoorlijk inkomen.

Het doel is dat er in de loop van dit jaar 25 Nederlandse gemeenten 600 SchuldHulpMaatjes actief zijn of worden. Zij zijn de steun en toeverlaat voor mensen die herkennen dat zij het geld niet meer de baas zijn. En ze bieden morele steun aan mensen die in het traject van schuldsanering verkeren. Daarnaast is het mogelijk om hen daarna nog een periode te begeleiden. Dit ter voorkoming van herhaling. De overheid verleent voor een jaar subsidie. In november wordt de spits afgebeten door de gemeente Hellendoorn; andere gemeenten volgden en nu gaat Dordrecht dus ook mee doen.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), Samen Kerk In Nederland – de migrantenkerken (SKIN), de Evangelische Alliantie (EA) en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB). De Kerken en Christelijke organisaties werken voor SchuldHulpMaatje samen met het Platform voor Christelijke Schuldhulp-preventie (PCS).

Carla van de Vlist

En verder….
De bijeenkomst waarop het DPD werd gelanceerd, zat nogal vol. Het is de bedoeling jaarlijks één of twee bijeenkomsten te organiseren voor diakenen en organisaties die hulp geven; daarop zal meer ruimte zijn v oor uitwisseling. De volgende bijeenkomst staat gepland in het najaar, op maandagavond 24 oktober.

Aan de vertegenwoordigers van de kerken is gevraagd voor eind april te laten weten of hun gemeenten betrokken willen zijn bij het DPD; op het formulier kunnen zij ook aangeven (financieel en bestuurlijk) mee te willen doen in het SFdK. En alle gemeenten zijn uitgenodigd in eigen gemeente op zoek te gaan naar SchuldHulopMaatjes.