Diaconaal Platform Dordrecht

Onze visie

Diakenen kunnen van elkaar leren. Niet alleen binnen de eigen kerkmuren maar ook binnen de eigen stad. Jouw ervaring in het diaconaal werk kan voor een ander heel waardevol zijn. Het Diaconaal Platform wil een platform van netwerkende kerken zijn, die elkaar ondersteunen bij het in praktijk brengen van de christelijke naastenliefde.

Onze missie

Diaconieën en hulpverlenende instanties samenbrengen voor uitwisseling van kennis en inzichten en praktische ondersteuning naar elkaar.

Samen met God en de kerken voor de bloei van de stad met jou én iedere Dordtenaar op weg naar samenredzaamheid hulpinitiatieven ontplooien met het hele sociale domein oog hebben voor elkaar

Hoe doen we dat?

Door het samenbrengen van diaconieën en hulpverlenende instanties die informatie uitwisselen en elkaar praktisch aanvullen en versterken. De drie belangrijkste punten daarbij zijn:

  1. Communicatie tussen diakenen onderling met het oog op hulpzoekers, netwerken en deskundigheidsbevordering.
  2. Tot stand brengen van communicatie tussen kerken en hulporganisaties met het oog op hulpverlening, vrijwilligerswerving en kennis overdracht.
  3. In gesprek met de gemeentelijke overheid, gezamenlijk stem geven aan diaconaal werk van de kerken in Dordrecht, om de belangen van hulpvragers te behartigen.


Eens per half jaar houdt het Diaconaal Platform een bijeenkomst. Iedere diaconie krijgt hiervoor een uitnodiging. Hierin wordt aandacht gegeven aan actuele thema’s.

Aansluiten bij het Diaconaal Platform?

Kerken en diaconieën kunnen zich aansluiten bij het Diaconaal Platform door een email te sturen naar email adres diaconaalplatform@samendordt.nl, waarin de gemeente aangeeft deelnemer te willen zijn en daarbij de gegevens van de contactpersoon.

Aan deelnemen zijn geen kosten verbonden, wel vraagt het Diaconaal Platform, indien daarvoor de mogelijkheid is, eens per 5 jaar kosteloos gastgemeente te willen zijn van de halfjaarlijkse bijeenkomst.

Het Diaconaal Platform nodigt de aangesloten kerken uit om de behoeften op vlak van samenwerking door te geven. Zo kan het Diaconaal Platform dit meenemen in het overleg met de andere aangesloten kerken. Tegelijk word regelmatig een beknopt overzicht met daarin een link naar deze webpagina gestuurd naar de contactpersonen van de kerken met de vraag dit te plaatsen in kerkbodes en websites. Op deze manier ontstaat een netwerk waar nodige informatie makkelijk teruggevonden kan worden.