roos logo samen dordt

Voor de bloei van de stad!

Zoekresultaten

Vijf jaar DPD

Tijdens de tien voorafgaande halfjaarlijkse bijeenkomsten van het DPD ging het vaak over de ‘nood’ van stadsgenoten met financiële problemen en de organisaties die daarin proberen te helpen. De afgelopen twee jaar waren vooral de bezuinigingsmaatregelen van de overheid, én de gevolgen daarvan, onderwerp van gesprek. Maar op deze ‘jubileumbijeenkomst’ – het DPD bestaat deze maand vijf jaar, vandaar een gebakje voor iedere bezoeker – stonden de diakenen en de diaconieën centraal.

Lees meer »

Kerken en WMO: en nu praktisch

Afgelopen voorjaar hield dr. Herman Noordgraaf voor het Diaconaal Platform Dordrecht een boeiende lezing over Kerk en WMO. Maar aan boeiende lezingen hebben mensen ‘in nood’ op zich niet zoveel; daarom was de najaarsbijeenkomst gericht op de praktijk: bezoekers konden twee ronden ‘speeddaten’ met organisaties die de hulp van vrijwilligers prima kunnen gebruiken.

Lees meer »

Kerken en WMO

Het Diaconaal Platform Dordrecht is ooit ontstaan als ’doorstart’ van een WMO-platform van de kerken. Die kerken mochten namelijk gezamenlijk een vertegenwoordiger aanwijzen voor de Dordtse WMO-adviesraad. Het kerkelijk platform fungeerde als ’thuishaven’ voor de vertegenwoordiger en het DPD heeft later deze functie overgenomen; de huidige vertegenwoordiger, mw. Wilma van Rijn, maakt deel uit van het bestuur van het DPD.

Lees meer »

… en wat doen we daaraan?

Wat komt er op ons af? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD in maart van dit jaar. Vertegenwoordigers van de Sociale Dienst Drechtsteden vertelden toen wat alle wijzigingen – of: bezuinigingen – in de zorg gingen betekenen voor de burgerlijke gemeente. De verwachting was (en is) dat dat ook consequenties heeft voor de caritas, diaconieën en hulporganisaties; er zullen waarschijnlijk nog meer vragen op hen afkomen en er zal nog méér naar hen gekeken gaan worden als er gezocht wordt naar participerende burgers. Daarom stond deze avond de praktijk centraal: wat doen we daaraan?

Lees meer »

Wat komt er op ons af?

Vertegenwoordigers van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) lieten het steeds al horen: er komt heel wat op ons af. En dat bedoelden ze niet positief. De bezuinigingen die in Den Haag werden bedacht, gaan grote gevolgen hebben voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering en van zorg. Veel taken worden door de landelijke overheid gedelegeerd aan de gemeenten, maar die moeten het dan wel aanzienlijk (40% !) goedkoper gaan doen dan tot nu toe.

Lees meer »

Dweilen én de kraan dicht draaien?

De halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD werd deze keer gehouden in de Titus Brandsma Gedachteniskapel van de Rooms Katholieke Verrezen Christuskerk aan de Nolensweg in Crabbehof. Een vijftigtal diakenen en andere belangstellenden uit alle hoeken van kerkelijk Dordt trotseerden het herfstachtige weer om er bij te kunnen zijn.

Lees meer »

Diaconaat in beweging

“Door de crisis en de daarop volgende bezuinigingen zijn de kerken buitengewoon populair geworden: allerlei instellingen kloppen aan met de vraag om vrijwilligers en/of financiële ondersteuning voor hun cliënten. Wat is de rol en missie van diaconieën wanneer de samenleving op allerlei manieren structureel verandert en er meer verwacht wordt van eigen mogelijkheden, omringende sociale netwerken, maatschappelijk initiatieven en bedrijven. Welke kerkeigen positie kunnen diaconieën hierin oppakken, rekening houdend met de (beperkte) mogelijkheden die ze hebben en spiegelend aan belangrijke diaconale uitgangspunten. Wat betekent dit voor de relatie van een diaconie met zijn lokale overheid.”

Lees meer »

Een rondje langs de velden

De planning was ongelukkig – de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform Dordrecht viel in de ‘Dordtse herfstvakantie’ – maar de opkomst had er gelukkig niet of nauwelijks onder te lijden. Een vijftigtal diakenen en andere belangstellenden kwam op 22 oktober naar het prachtige gebouw van het Apostolisch Genootschap, op de hoek van de Brouwersdijk en de Van Baerlestraat.

Lees meer »

Diaconaat in crisistijd

Door de terugtrekkende overheid zal de rol van de kerken op diaconaal gebied groter worden, en de rekening hoger. Dat was één van de stellingen waar de 60 aanwezigen – diakenen en andere belangstellenden – op de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform Dordrecht over in gesprek gingen.

Lees meer »

Update Diaconaal Platform Dordrecht

Afgelopen voorjaar gaf wethouder Bert van de Burgt het startsein voor het Diaconaal Platform Dordrecht (DPD) in een volle wijkzaal van de Pauluskerk en onlangs – op 24 oktober – hield het platform zijn tweede grote bijeenkomst in het gebouw van de evangelische gemeente Jozua. Omdat er ook na die tijd nog wat plannen gemaakt en afspraken zijn gemaakt, pas nu deze update

Lees meer »