roos logo samen dordt

Voor de bloei van de stad!

Zoekresultaten

Online nieuwjaarsreceptie

Op donderdag 7 januari 2021 zal de stichtingsraadvergadering en nieuwjaarsreceptie van de nieuwe stichting Dordt Integraal (de bestuurder van Missie Dordt en Samen Dordt) plaatsvinden. Vanwege de huidige coronamaatregelen zal de vergadering en receptie online worden gehouden. De vergadering heeft een open en informatief karakter. Vooraf aanmelden is vereist.

Lees meer »

Rugzakkenactie

De jaarlijkse rugzakkenactie van de werkgroep Broodnodig vindt dit jaar plaats onder de vlag van Licht voor Dordt. Zowel Dordtse ondernemers als particulieren wordt gevraagd mee te doen en een rugzak te vullen of een gift te geven.

Lees meer »

Diaconie in coronatijd

Zoals zoveel dingen was ook de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD
anders dan anders: vanwege de beperkingen was er voor gekozen om deze digitaal, via Teams, te houden. Dat is niet ideaal, merkten we, maar wel mogelijk.
Na de opening – over het thema van de Michazondag op de zondag na de bijeenkomst, met Lukas 4: 14-21 als schriftlezing – was de rest van het – programma in drie blokken.

Lees meer »

Vacatures stuurgroep Samen Dordt

Heb jij affiniteit met secretariaat, administratie, fondsenwerving of communicatie? En wil je jouw kennis en ervaring inzetten ten dienste van het welzijnswerk van Samen Dordt? Overweeg dan eens om deel te nemen aan de stuurgroep van de stichting. Samen zijn we verantwoordelijk voor de algehele coördinatie en de praktische ondersteuning van de diverse sociale initiatieven.

Lees meer »

Stichting Samen Dordt opgericht

Op 29 september 2020 is de stichting Samen Dordt opgericht bij notariële akte als organisatie voor lokaal welzijnswerk in Dordrecht. Samen Dordt staat in de startblokken om zich in te zetten voor kwetsbare stadsgenoten en een inclusieve samenleving. De welzijnsorganisatie wordt bestuurd door de stichting Dordt Integraal, waar Yvette Crentsil, Bert van de Burgt en Dion van Steensel hun kennis en ervaring inzetten als leden van de Raad van Toezicht en Wiebe van Horssen is aangesteld als uitvoerend bestuurder. We zien ernaar uit om samen met jou bij te mogen dragen aan de bloei van de stad!

Lees meer »

Presentatieavond Samen Dordt

Op 10 september 2020 vond de eerste Samen Dordt presentatieavond plaats. We hebben de leden van de vijf kernteams die onder de vlag van de stichting gaan functioneren meegenomen in het verhaal achter de oprichting. Het is mooi om te zien hoe de kernteams ieder vanuit hun eigenheid bijdragen aan de visie en missie van Samen Dordt. Tijdens de avond is er ook gesproken over het praktische functioneren van de kernteams, zoals de gezamenlijke coördinatie, communicatie, administratie en fondsenwerving. Tenslotte kregen de aanwezigen de primeur met de presentatie van de naam, het logo en de concept website van Samen Dordt.

Lees meer »

Woorden & daden

Van de ene melaatse die door Jezus is ‘gereinigd’ en terugkomt om Hem te danken zegt Jezus dat hij is gered, behouden, door zijn geloof. (Lucas 11:19). Maar hoe moet je datgene nu noemen dat de andere negen is overkomen. Dat is ook niet niks: ze zijn ook gereinigd, daardoor bevrijd uit hun isolement, ze kunnen weer helemaal meedoen in het leven. Die vraag vormde de inleiding tot de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD, dinsdagavond 10 maart in de Stehphanuskerk van de Kerk van de Nazarener (die kerk in Crabbehof met de rode loper op de trap).

Lees meer »

Inzonderheid of uitzonderlijk

Paulus schrijft aan de Galaten dat zij voor iedereen het goede moeten doen, maar dan “vooral voor onze geloofsgenoten” (Galaten 6:10). Over de verhouding tussen die twee delen van de opdracht, over de twee doelgroepen, ‘iedereen’ en ‘onze geloofsgenoten’ ging het tijdens het eerste deel van de bijeenkomst. Met andere woorden: hebben leden van de kerk een streepje voor als er geholpen moet worden, of moet ‘iedereen’ de nadruk krijgen.

Aan de aanwezigen werden twee casussen voorgelegd die ze in groepen bespraken. Maar wat er niet bij werd verteld was, dat beide casussen ook ieder weer in twee varianten werden voorgelegd: in het ene geval waren de hulpvragers betrokken bij een christelijke gemeente, in het andere ging het om willekeurige buurtgenoten die geen band hadden met de kerk.

De ene casus betrof een vader wiens zoon in Tsjechië was opgepakt voor drugsbezit en tot 10 jaar gevangenisstraf was veroordeeld. Vader wilde zijn zoon dolgraag bezoeken in de gevangenis, maar hem ontbrak het geld voor de reis.

De tweede casus ging over een gezin dat in de schulden was geraakt en bang was voor huisuitzetting. Het gezin bleek op veel te ruime voet te leven. Maar als diakenen daarover het gesprek aangingen, werd ieder bezuinigingsvoorstel verworpen: op media kan niet worden bezuinigd vanwege de broodnodige ontspanning, de auto moest blijven om de kinderen naar school te brengen en als de loterijen zouden worden opgezegd, was daarmee de kans een grote prijs te winnen – en daarmee in één klap uit de zorgen te zijn – verkeken.

Wat doen diakenen in zulke gevallen. Opvallend was dat er over het algemeen grote bereidheid was om te ‘dokken’, al werden er wel voorwaarden genoemd. Zo zou de vader na zijn eerste Tsjechië-reis kunnen gaan sparen, óók van zijn bijstandsuitkering, voor een volgende keer; hij zou ook kunnen nadenken hoe hij de reis goedkoper zou kunnen maken, de komende jaren – bijvoorbeeld door een vrachtwagenchauffeur te vinden die regelmatig naar Tsjechië reist.

Maar op de ‘hoofdvraag’ van de avond – moeten leden van de kerk een voorkeursbehandeling krijgen? – was het antwoord verrassend eensgezind: de aanwezigen vonden dat er evengoed ondersteuning moet zijn voor buitenstaanders. Waarbij dan wel weer de opmerking moet worden gemaakt dat het makkelijk uitdelen is op een avond als deze; in de praktijk valt het nog wel eens tegen.

Rondje langs de velden

In het halfuur na de pauze passeerden een groot aantal onderwerpen de revue tijdens het rondje langs de velden.

• Present (dat overigens op 10 oktober, dus 10/10, 10 jaar bestond, is en blijft actief en beschikbaar om mensen zonder geld en zonder netwerk te helpen met groepen vrijwilligers. In de adventsperiode hoopt de organisatie weer een kerstengelproject te houden: “Door voor elkaar een ‘kerstengel’ te zijn, geef je in een donkere tijd even wat extra aandacht aan mensen die het nodig hebben.” Zie https:// stichtingpresent.nl/dordrecht/

• De gemeente Dordrecht heeft een nieuwe organisatie gekozen die met subsidie aan de slag gaat voor de vrijwilligers, de komende jaren: Inzet078! In deze netwerkorganisatie gaan ContourdeTwern, MEE Plus, Vivenz, intensief met elkaar samenwerken om vrijwillige inzet te vernieuwen en te versterken. de Bibliotheek aan Zet, Stichting Anders en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) Drechtsteden hebben hun samenwerking toegezegd, waarmee allerlei soorten verbindingen mogelijk zijn ten behoeve van de diverse vraagstukken. Ook kerkelijke verenigingen kunnen hiervan gebruik maken.

• De afgelopen tijd zijn er ook een aantal websites gelanceerd om dienstbaar te zijn bij grote maatschappelijke problemen als armoede en eenzaamheid. De gemeente Dordrecht kwam met geldenzodordt.nl “voor Dordtenaren met voorzieningen voor een makkelijker en leuker leven. Vooral als je moeite hebt met rondkomen.” Het DPD werkt de afdeling “Ik zoek hulp” van haar eigen website om door naar deze en andere sites te ‘linken’; het voordeel is dat daar mensen achter zitten die de opdracht hebben om ze up-to-date te houden (en daar komt het DPD vaak niet aan toe).

• SchuldHulpMaatje, in het leven geroepen door een aantal kerken en christelijke organisaties, vraagt kerken/diaconieën aandacht te geven aan het steeds groeiend probleem van mensen met problematischer schulden middels de campagne Kerken & SchuldHulpMaatje. Zie samenhartvoormensen.nl Kerken die tijdens de bijeenkomst niet vertegenwoordigd waren, kunnen bellen (078-6311943) of mailen (j.w.aanen@solconmail.nl) met Wim Aanen om alsnog een campagnepakket te ontvangen.

• Staartlicht is betrokken bij een project van de gemeente Dordrecht voor een Sluitende wijkaanpak Armoede en Gezondheid. Het uiteindelijke doel is de aanpak in alle Dordtse wijken uit te rollen; hiermee wordt als eerste een start gemaakt op de Staart. Er is onlangs een eerste bijeenkomst geweest van instanties/ initiatieven die op de Staart actief zijn. De insteek is om diverse op zichzelf staande inspanningen richting doelgroepen te bundelen onder één regievoering. Er is geïnventariseerd en geconstateerd onder de aanwezige partijen óf – en dát – er draagvlak is voor zo’n samenwerking.

• Op zaterdag 23 november wordt er in de Open Hof (NGK in Sterrenburg) een boekenmarkt gehouden met tweedehands boeken. Romans, thrillers, dagboeken en kinderboeken, van christelijke maar ook seculiere auteurs: een breed assortiment. De opbrengst is bestemd voor de Voedselbank in Dordrecht, voor een extraatje in de decembermaand. In het journaal van begin september werd de voedselbank van Dordrecht genoemd omdat de toelevering van levensmiddelen van winkels achterblijft. De volgende kerken doen mee: Baptistenkerk, Evangelische gemeente Jozua, PKN wijk 2 en 7, Andreaskerk en NGK de Open Hof. Met informatiestands zijn er: Missie Dordt, Present, DAC, Voedselbank en Buurtwerk Open Hof. Heeft u vragen, of wilt u meedoen neem dan contact op met Jannie Kleingeld, janniekleingeld@gmail.com, tel. 078 6135625 of 0634148288.

• Heel wat christenen in Dordrecht verlangen ernaar dienstbaar te zijn door hun huis open te stellen voor de kwetsbare medemens. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat het goed verloopt? De Rustplek in Amersfoort heeft hier in de loop van de jaren een goed antwoord op gevonden in de vorm van een netwerk van gastgezinnen onder (bege)leiding van een kernteam. Elk gastgezin bepaalt bij de intake het eigen profiel (bied je maaltijd, kamer, verdieping en hoe lang of kort wil je dat?). Aanvragen komen binnen bij het kernteam, die het passende gezin erbij zoekt, waarna een traject volgt. Missie Dordt wil in Dordrecht, interkerkelijk, ook zo’n netwerk van gezinnen vormen wat op vrijwillige basis, maar professioneel, opvang biedt aan ieder die het nodig heeft. Zie https://derustplek.nlvoor meer informatie. Wie wil meedenken over het opzetten van De Rustplek in Dordrecht kan contact opnemen met Wiebe van Horssen van Missie Dordt, coordinator@missiedordt.nl.

• Timon wil graag dat de kerken weten dat de organisatie er is en actief is in Dordrecht. Ze helpt jongeren die om de een of andere reden (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, maar ook geen thuis hebben waar ze terecht kunnen. Daaronder ook tienermoeders. Ziehttps://www.timon.nl

• Aansluitend op de laatste twee onderwerpen, maar toch ook weer anders, werd nog aandacht gevraagd voor ‘spoedwonen’: de behoefte aan onderdak voor mensen die op de een of andere manier van het ene moment op het andere op straat belanden, en niet in het Slaaphuis van het Leger des Heils terecht kunnen. ‘De kerk’ wordt nog wel eens benaderd in dergelijke crisisgevallen. Misschien zijn er in kerkelijk Dordt mensen die in sommige gevallen hulp kunnen bieden door tijdelijk iemand onderdak te geven. Het DPD wil graag een bestandje van zulke adressen opbouwen.

• Aansluitend op de vorige onderwerpen: misschien zijn er in Dordt wel de nodige rijke christenen die hun geld willen investeren in betaalbare woonruimte voor mensen die daar dringend behoeft aan hebben, maar nog lang niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en de kamer – in de praktijk soms een hok – van de huisjesmelker niet kunnen betalen. Om deze mensen te helpen, maar misschien ook om een ietsepietsie meer rendement te maken dan de bank momenteel biedt, kunnen mensen met veel geld op de plank wellicht sociaal verhuurder worden.

De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD staat gepland voor dinsdagavond 10 maart 2020.

Even na tienen sloot de gastheer van deze avond, kapitein Erik van der Woude van het kerkgenootschap Leger des Heils, deze avond af.

Lees meer »

We zijn niet alleen

In het kielzog van de komst van The Passion naar Dordrecht lanceerde de gemeente Dordrecht op 6 maart – aswoensdag, dus het begin van de 40-dagentijd – de website jebentnietalleen.nl Het is een initiatief om Dordtenaren te bepalen bij één van de grote noden in de stad, eenzaamheid,
en om initiatieven te presenteren die beogen een antwoord te zijn op deze nood.

Lees meer »

Gezonden ….. waartoe?

De halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD vond dit najaar plaats in een kerkgebouw dat niet iedere Dordtenaar zomaar zal kennen. Het staat namelijk in het noordelijk gedeelte van de Voorstraat (op nr. 120), en dan ook nog ‘achteraf’. In het gebouw van de Oud-Katholieke Kerk van Dordrecht ontmoetten een dertigtal diakenen, caritas-medewerkers en andere belangstellenden elkaar; o.a. om na te denken over de vraag wat het betekent om je in te zetten voor de bloei van de stad.

Lees meer »